ตัวดิฉันได้มีโอกาส เข้าร่วมโครงการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา การทำงานของครู ด้วยการวิจัยและพัฒนา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้รับความรู้และประโยชน์มากเกี่ยวกับการวิจัย  จนใคร่อยากบอกเล่าเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจด้านวิจัย  เพราะการวิจัยที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยเฉพาะการวิจัยชั้นเรียน  ขอเล่าแบบง่าย ๆ ค่ะ

            เริ่มต้นที่พบปัญหาในชั้นเรียนขณะที่สอน ดิฉันเลือกเพียงปัญหาเดียว  คือนักเรียนระดับประถมอ่านหนังสือไม่ออก  อ่านหนังสือไม่คล่อง  โดย

                      มีการทดสอบการอ่านอย่างเป็นระบบ  เช่นอ่านเป็นคำ  10  คำ  อาจใช้คำจากหนังสือเรียน  หรือคำจากหนังสืออื่น ที่ระดับความยากง่ายของคำใกล้เคียงกับมาตรฐานคำในระดับชั้นของเด็ก

                       บันทึกคำที่เด็กอ่นได้  

                       อ่านเป็นประโยค   อ่านเป็นบทความ   และบันทึกทุกครั้งที่ทดสอบ

                       ท่านสามารถแยกความสามารถของเด็ก  ได้เป็น  3  ระดับ   อ่านไม่ออก  อ่านได้  อ่านคล่อง   

                     (ครั้งต่อไป เราจะมาหาแนวทางแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก)

                                  ขอให้คณาจารย์ผู้รู้ช่วยแนะนำเพิ่อเติมด้วยนะคะ

                                                                   สิริพร  ฝอยทอง