ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สำหรับรองคณบดี/เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างานคลังและพัสดุ และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ  กลุ่มเป้าหมายในการจัดครั้งนี้จะเป็นชุดเดิมที่เคยเข้าสัมมนาเมื่อวันที่ 13 ก.ค.48 ซึ่งแบบตามกลุ่ม 4 กลุ่ม  บุคลากร มข.ที่สนใจเข้าร่วมประชุมขอเชิญแจ้งรายชื่อได้ที่ 2028-9 ต่อ 104