เนื่องจากกองสารสนเทศมีภารกิจหลักที่จะต้องทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลและเสนอผู้บริหารเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลที่ได้มาจึงควรจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ การได้มาของข้อมูลมีทั้งที่กองจัดเก็บขึ้นเองและได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหามักจะเกิดขึ้นจากการประสานงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในทีมงานจึงพูดคุยกันว่า เราควรจะพยายามเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจัดหามาให้กับผู้ขอใช้ข้อมูลได้ จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเมื่อมีการขอข้อมูลกลับไป ก็พร้อมและเต็มใจที่จะเป็นผู้ให้บ้าง จะต้องไม่พยายามมีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากมันคืออุปสรรคที่สำคัญของการประสานงานอย่างยิ่งยวด รวมทั้งพยายามสร้างสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ