เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการถ่ายเอกสารพบว่าการถ่ายเอกสารขององค์กรมีปริมาณสูงมาก  และ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากไม่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  จึงมาปรึกษาเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้  ได้ข้อสรุปว่าควรจะใช้คูปองเพื่อควบคุมการถ่ายเอกสาร  โดยอาศัยข้อมูลปริมาณการถ่ายเอกสารของแต่ละหน่วยงานที่ได้รวบรวมไว้   ผลปรากฎว่าการถ่ายเอกสารมีปริมาณลดลง  และองค์การเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง