หน่วยงานของเรามีคนน้อยแต่มีงานเยอะ  ผู้บริหารจึงตั้งคณะกรรมการตามความถนัดโดยมีกรรมการจำนวนน้อยที่เป็นผู้ดำเนินการ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมช่วยกันทำงานเป็นทีม และมีการติดตามงานตลอดจนการประเมินผลการทำงาน นำมาปรับปรุงเป็นนโยบายต่อไป