KM ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรต่างก็มีความรู้สึกรักองค์กรและมีความตั้งใจที่จะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยดียิ่งๆขึ้นไป
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                       สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้  :การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน “  ในระหว่างวันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2549    โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร  เป็นวิทยากร   ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี   รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ   คณะที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ     หัวหน่วยหน้างาน   และผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย   ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมต่างก็มีความตั้งใจและได้ร่วมแสดงความคิดเห็น    ซึ่งทำให้เราได้ Core Competence   ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร  นอกจากนี้เรายังได้แนวคิดในการนำ KM   ไปจัดการความรู้ในเรื่องสำคัญของแต่ละฝ่าย/คณะอีกด้วย     จากการสัมมนากลุ่มย่อยเราจะมีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ต่อเนื่องกันอีก 3-4  โครงการ    เชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแกนนำในการจัดการความรู้ของฝ่าย/คณะ    ซึ่งต่อไปเราก็จะขยายเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น    ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งใจเอาไว้   ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลากรต่างก็มีความรู้สึกรักองค์กรและมีความตั้งใจที่จะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยดียิ่งๆขึ้นไป    ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้พวกเรามีกำลังใจมากขึ้น   เนื่องรู้สึกว่าผู้เข้าร่วมอบรมสนุกกับกิจกรรม และตั้งใจทำกิจกรรม    สิ่งที่สำคัญซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันในลำดับต่อไปก็  การนำเอา core competence ที่ได้ไปดำเนินการในเรื่องการเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากร     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE_doungpornความเห็น (0)