การขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก  โดยวิธีการมอบหมายงานเขียนที่ตรงกับความถนัด ความสนใจ และภูมิความรู้ของแต่ละคน  โดยมีการสอนงาน ติดตามงานและช่วยแก้ไข ชี้แนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างใกล้ชิด  ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจริง จนทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพในงานเขียนได้  ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจงและมั่นใจในศักยภาพของตนเอง