KSF for PPE

ส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากร
           เรื่องราวเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ขอกล่าวถึงในภาพรวม เนื่องจากหน่วยงานจัดหารายได้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาได้นานนัก จึงเห็นว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานไปอบรม/สัมมนา  เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน การให้บริการ และการฝึกทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน IQ แล้ว ยังมีการจัดให้มีการพัฒนาด้าน EQ อีกด้วย
           จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง โดยนำความรู้ ความสามารถและสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาร และพัฒนางานของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE-nipapunความเห็น (0)