คณะบัญชีเป็นคณะที่จัดว่ามีขนาดใหญ่ มีบุคลากรกว่า 50 คน กว่า 50% เป็นบุคลากรที่มีอายุงานเกิน 15 ปี การอยู่กันนาน ๆ อาจทำให้เกิดพฤติกรรมทั้งของกลุ่มและของบุคคลที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ต้องปกครองบุคลากรจำนวนมาก ไม่ให้เกิดความแบ่งแยก วิธีหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชานำเข้ามาใช้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การกระจายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความถนัด และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความร่วมมือให้เกิดขึ้นในคณะและคำนึงถึงความมีส่วนร่วมของทุกคน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรรวมถึงการแลกเปลี่ยนควาามรู้ระหว่างกัน เช่น การจัดให้มี Tea Party หรือ Happy Hours

                   บุคลากรมีงานมากเกิดไปหรือมีเวลาว่างเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บังคับบัญชาต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและเวลางานมากเกินไป จะทำให้ขาดประสิทธิภาพ เพราะต้องเร่งรีบ งานน้อยเกินไปจะทำให้เกิดความขี้เกียจ ซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมทางด้านลบ คณะบัญชีจะใช้นโยบายการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนมากน้อยตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่า เราคือส่วนหนึ่งของคณะ คณะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้เพราะพวกเราทุกคน

                   นอกจากนี้คณะบัญชีมีนโยบายการพิจารณาความชอบที่โปร่งใส โดยการกำหนดเป็นคะแนนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่ให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ