MBA (3)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การปรับเปลี่ยนองค์กร

การประกันคุณภาพภายใน ร.พ ม.น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นชื่อที่สภามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนจากชื่อเดิม คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ และ ได้ปรับอีกครั้งให้รวมกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตนิสิตแพทย์ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ ปัจจุบัน นายแพทย์ องอาจ เลิศขจรสิน เป็นผู้อำนวยการ และ รองคณบดีฝ่ายบริการ ของคณะแพทยศาสตร์

จุดเด่นที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ "การนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเข้ามาใช้ และ นำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" สามารถดูรายละเอียดได้ใน ( link ) ภารกิจใหม่ที่ทีมงานของท่านอาจารย์หมอองอาจคงต้อง "นำ Tacit Knowledge จากการปรับเปลี่ยนพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ มาสู่การสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นมาเรียนที่นี่" การประเมินคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือที่ทำให้โรงพยาบาลได้เห็นภาพ "ตัวตนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ครับ"

 การประเมิน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี ฝากไว้ดังนี้ครับ ( Link)

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)