เมื่อสมัยเด็ก ๆ  ผู้ใหญ่มักเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับประวัติวันสงกรานต์ ของชาวใต้ว่าชาวใต้ จะจัดกิจกรรม  สงกรานต์  3วัน  กล่าวคือ  วันที่ 13  จะเรียนว่า วันส่งเจ้าเมืองเก่า เพราะเชื่อว่า เทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมบนสวรรค์  วันที่ 14  เมษายน  จะเรียนว่าวันว่าง คือวันที่ปราศจากเทวดา ที่รักษาเมือง ชางบ้านจะงคงานอาชีพต่างๆ เรียนว่า แช่ครก แช่สากกันเลยทีเดียว ไม่เดินทางไกล  ไม่ขึ้นต้นไม้เพราะว่างเทวดา  จะไปทำบุญที่วัด  ส่วนวันที่ 15 เมษายน เรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่ คือรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมือง  แทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่น