เตรียมตัวขยายผลการจัดการความรู้ลงสำนัก

เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ
วันนี้ (23 ก.พ.49) จากที่ได้มีการนำการจัดการความรู้ขยายผลลงคณะ เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่าผลการดำเนินงานปรากฏออกมาเป็นไปอย่างดี คณะมีการตื่นตัวในการพัฒนาตน มีการวางแผนเพื่อการพัฒนาหน่วยงานขึ้น ในการนี้เราจึงแล็งมองไปที่หน่วยงานที่เป็นสำนัก  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อยากให้มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้คิดในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น  จากการประชุมพูดคุยกับทึมงานในรอบที่แล้ว เราได้ตกลงกำหนดหัวปลา ขึ้นมา คือ "เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ" เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ลงส่วนงานที่เป็นสำนัก และได้หน่วยงานที่จะให้เป็นหน่วยงานนำร่องในการเป็น modern office คือ สำนักงานอธิการบดี และสำนักส่งเสิรมวิชาการ  แต่วันนี้ เราตกลงกันว่าเราจะเพิ่มกลุ่มการขยายผลไปถึงส่วนของสำนักงานคณะของคณะต่าง ๆ ด้วย เพราะเราเชื่อว่า การทำงานของบุคลากรมีการเชื่อมโยงกัน แต่ก็คงเพิ่มเพียงคณะในรอบแรกนี้ก่อน เพราะถ้าเราจะให้ส่วนงานบริการของทุกหน่วยงานที่เหลือเข้าร่วมในครั้งนี้ ก็คงจะเยอะเกินไป เพราะจากประสบการณ์ที่ได้จัดมาหลายเวที จำนวนคนก็มีผลมากในการดำเนินการ ถึงแม้ว่า การมีคนมากเราอาจจะได้เรื่องเล่าที่เป็นขุมความรู้มากเพิ่มขึ้น แต่เรายังต้องมีข้อจำกัดของเวลามาร่วม เพราะกำหนดการมีการจัด 2 วัน จำนวนคนประมาณ 70 คนก็น่าจะเพียงพอในการหาแก่นความรู้ในเรื่องที่เราจะจัด คือ "เต็มใจบริการ  สร้างงานคุณภาพ" เพราะเราให้หน่วยงานเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพจากส่วนงานของตนเองมาร่วม  ซึ่งก็คงจะได้เพาะพันธ์การจัดการความรู้ให้ขยายได้ นอกจากนี้ทีมงานยังได้คิดรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าของตนเองออกโดยไม่ให้ยึดติดกับทฤษฎี โดยจะแทรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เข้าไปด้วย  และเราได้ตกลงที่จะนัดประชุมผู้เข้าร่วมอบรมในวันพรุ่งนี้ก่อนโดยจะแจกกระดาษเพื่อให้เขียนเรื่องเล่าในหัวข้อที่กำหนดมาก่อน เพราะเราจะจัดอบรมกันในวันที่  28 ก.พ. - 1 มี.ค. นี้ เพื่อที่จะได้ไปในทิศทางที่เราต้องการ และเป็นทิศทางเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน plansru_kmความเห็น (0)