ระเบียบกรมประมง

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำเสียใหม่ ให้ครอบคลุมการซื้อ

ขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำด้วย

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. 2532 ข้อ 9  กรมประมงจึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับการจัดทำหนังสือกำกับการ

จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำ ไว้ดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำ พ.ศ. 2546 "

   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

   ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545

   ข้อ 4 ในระเบียบนี้

   " สัตว์น้ำ " หมายถึง สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง สำหรับเพื่อการบริโภคหรือเป็นสัตว์น้ำสวยงาม

   " ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ " หมายถึง ลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ในระบบโรงเพาะฟักตามกรรมวิธีการผลิต

สำหรับสัตว์น้ำนั้น ๆ

   " โรงเพาะฟัก " หมายถึง สถานประกอบการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ไม่ว่าจะโดยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนั้นขึ้นเองหรือโดยนำ

มาจากโรงเพาะฟักอื่น

   " หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ " หมายถึง หนังสือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดง

ข้อมูล รายละเอียดและแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนั้น

   " หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ " หมายถึง หนังสือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อมูล

รายละเอียดและแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนั้น

   " จำหน่าย " หมายถึง การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งสัตว์น้ำ

   " ซื้อ " ให้รวมตลอดถึงการรับการให้ รับแลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งสัตว์น้ำ

   " ผู้ส่งออก " หมายถึง ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปนอกราชอาณาจักร และให้รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรด้วย

       หมวด 1

           พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 

   ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับคำขอ และออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำหรือ

หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักหรือจากบ่อเลี้ยงที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่

   (1) ประมงจังหวัด

   (2) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

   (3) ข้าราชการสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม (1) หรือ (2)

    หมวด 2

     หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

 

    ข้อ 6 ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักที่ประสงค์จะขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้ยื่นคำขอรับหนังสือกำกับการ

จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนกำหนดการส่งมอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้ซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 วัน

    คำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบคำขอ จ.ส.น. 1 ท้ายระเบียบนี้

    ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามคำขอ เมื่อได้ผลการตรวจสอบเป็นประการใดแล้ว ให้ออกหนังสือ

กำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำไปตามผลที่ตรวจสอบได้นั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

    หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ใช้แบบ จ.ส.น. 2 ท้ายระเบียบนี้

    ข้อ 8 หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ทำขึ้นเป็น 4 ฉบับ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 1 ฉบับ และมอบให้ผู้ยื่น

คำขอ 3 ฉบับ เพื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

และมอบให้แก่ผู้ซื้อ 2 ฉบับ

         หมวด 3

        หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

 

    ข้อ 9 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสงค์จะขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำให้ยื่นคำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนกำหนดการจับสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยให้แนบหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

( ตามแบบ จ.ส.น. 2 ) ที่ได้รับจากผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก ในหมวด 2 ไปพร้อมกับคำขอด้วย

    ในกรณีตามวรรคแรก ถ้าผู้ยื่นคำขอจัดหาหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ( ตามแบบจ.ส.น. 2 ) ไม่ได้ เนื่องจากเป็น

เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือไม่เป็นเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเป็นกิจการ

ปกติ หรือเป็นการเพาะเลี้ยงโดยใช้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจให้ไม่ต้องแนบหนังสือดังกล่าว

พร้อมกับคำขอก็ได้

    คำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบ จ.ส.น. 1 ท้ายระเบียบนี้

    ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามที่แจ้งไว้ในแบบคำขอ ควบคู่กับการตรวจสอบจากหนังสือ

กำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อได้ผลการตรวจสอบเป็นประการใดแล้วให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำไปตามผลที่

ตรวจสอบได้นั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

    หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบ จ.ส.น. 3 ท้ายระเบียบนี้

    ข้อ 11 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ทำขึ้น 4 ฉบับ พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 2 ฉบับ

เพื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และมอบให้แก่

ผู้ซื้อ 1 ฉบับ

 

 หมวด 4

   การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ

 

    ข้อ 12 ให้ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอให้กรมประมงตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ เพื่อแนบไปพร้อมกับคำขอตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ

ด้วยทุกครั้ง

    ถ้ากรณีตามวรรคแรกเป็นการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้ส่งออกใช้หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับแนบไปพร้อม

กับคำขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งออก ในการที่จะเรียกร้องให้ได้มาซึ่งหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับการจำหน่าย

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ แล้วแต่กรณี จากผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย หรือจากบุคคลใดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสัตว์น้ำนั้นให้แก่ผู้ส่งออก

 

 หมวด 5

  การควบคุม

 

ข้อ 13 ให้เกษตรกรจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำแก่ผู้ซื้อให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือกำกับการจำหน่าย

พันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ แล้วแต่กรณีหากไม่มีการจำหน่ายภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเพิกถอนหนังสือดังกล่าวนั้นเสีย

   ข้อ 14 เมื่อมีการตรวจพบว่าผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ หรือผู้ส่งออกรายใดได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จลงใน

หนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือในหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือกระทำการปลอมหนังสือดังกล่าว ผู้นั้นอาจถูก

เพิกถอนสิทธิในการยื่นคำขอหนังสือกำกับ การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรืออาจถูกเพิกถอนสิทธิ

ในการยื่นคำขอให้ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำตามระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ความในวรรคแรกให้บังคับแก่ผู้ใช้หรืออ้างเอกสารอันเป็น

เท็จหรือเอกสารปลอมดังกล่าวด้วย

   ข้อ 15 ในกรณีที่กรมประมงได้ประกาศรับรองให้บุคคลหรือกลุ่มองค์กรเอกชนใดเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำหรือพันธุ์สัตว์น้ำของตนหรือของสมาชิกกลุ่มองค์กรได้เองนั้น ให้หนังสือกำกับ

การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนั้นใช้ได้เสมือนหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือ

กำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามระเบียบนี้

   การประกาศให้การรับรองบุคคลใดหรือกลุ่มองค์กรเอกชนใด ให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับ

การจำหน่ายสัตว์น้ำได้เองตามวรรคแรกนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมประมงกำหนดว่าด้วยการนั้น

   ข้อ 16 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546

                                                                       (นายสิทธิ บุณยรัตผลิน)

                                                                              อธิบดีกรมประมง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.702ความเห็น (0)