Science Inspires ของกระทรวงวิทยาศาสตร์

         ผมได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้เข้าร่วมการสัมมนา "Science Inspires" ในวันที่ 28 ก.พ.49   แต่ผมติดสัมมนาที่เพชรบูรณ์เข้าร่วมไม่ได้   จึงขอให้ความเห็นไว้ในบล็อก

ข้อมูลของผู้เชิญ
- ผู้เชิญได้ระบุวัตถุประสงค์ของการเชิญดังนี้
         ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC) เข้าสู่ปีที่ 2    โดยที่ผ่านมาได้นำเสนอองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พัฒนาวิธีการจัดการแหล่งความรู้ต่าง ๆ และได้เผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลงานของกระทรวง   และของหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงให้สาธารณชนเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต
         เพื่อให้เกิดการขยายการใช้ประโยชน์ความรู้ร่วมกันในวงกว้าง   และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการบริการแหล่งความรู้เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและระบบให้บริการของโครงการ STKC กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนา "Science Inspires" ขึ้นในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรน คอนเวนชั่น

- ในเอกสารแนบระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมดังนี้
 1) เพื่อรายงานความก้าวหน้าของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้โดยเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้ทราบแนวทางร่วมกันทำงานและขยายการใช้ประโยชน์ความรู้ร่วมกันในวงกว้าง
 3) เพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการบริการแหล่งความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อนำมาพัฒนาระบบ  กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีเอกภาพและยั่งยืน

- ระบุวิธีการจัดประชุมไว้ดังนี้
 1) รายงานผลงานและโปสเตอร์   โดยคณะทำงานศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2) บรรยาย/อภิปรายความสำคัญของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3) สรุปข้อคิดเห็น  ความต้องการ  และแนวทางดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสัมมนาระดมสมอง

- ระบุความคาดหวังผลจากการประชุมดังนี้
 1) ผู้บริหารได้รับทราบถึงผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2) ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้ปฏิบัติงาน  และคณะทำงานศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3) เพื่อนำความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปปรับปรุง  พัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม   มีมาตรฐาน  อันจะมีส่วนในการกำหนดรูปแบบการบริหารงานในอนาคตของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเห็นของผม
- ผมได้เข้าไปดูเว็บไซต์ www.stkc.go.th แล้ว
- กิจกรรมของ STKC ตั้งอยู่บนฐานคิด "supply - side"
- หากใช้ฐานคิด "inspiration" จะต้องหันไปเน้น "demand - side" คือคนทั่วไป   โดยเฉพาะเยาวชน   เน้นเอื้ออำนวย  สนับสนุนให้เขาเป็นผู้ "แสดง"   ใช้แนวคิดว่า inspiration ด้านวิทย์มี "เมล็ดพันธุ์" อยู่แล้ว   STKC เข้าไปรดน้ำพรวนดิน   ไม่ใช่ STKC ทำตัวเป็น "เมล็ดพันธุ์" เอง   หรือไม่ใช่ STKC ทำหน้าที่เอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะ (เพราะคิดว่าในสังคมไม่มีเมล็ดพันธุ์)
- หากใช้แนวคิดอย่างที่ผมเสนอ   วิธีการของ STKC ยัง static และตั้งรับ - รวมศูนย์เกินไป
- ถ้าจะเอ่ยตรง ๆ (ขออภัย) STKC คล้าย ๆ กับที่แสดงผลงานของกระทรวงฯ  มากกว่าเป็นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ "science inspiration"
- ถ้าจะทำงานบ่มเพาะ inspiration คงต้องคิดวิธีทำงานใหม่ทั้งหมด   โดยต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง   อย่างหนึ่งคือ Weblog  โปรดดูตัวอย่าง gotoknow.org
- ความเห็นของผมอาจจะไม่เหมาะสมหรือผิดทั้งหมดก็ได้   เสนอมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16527, เขียน: 23 Feb 2006 @ 14:57 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 09:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)