การจัดทำ Competency ของศูนย์บริการวิชาการ มข. ถึงขั้น Jop Mapping แล้ว

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Competency
ศูนย์บริการวิชาการ มข.ได้จัดทำ Competency นับตั้งแต่ Core Competency และ Functional Competency แล้วขั้นต่อไปเป็นการจัดทำ Jop Mapping ซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจาการ "ลปรร" แล้วในแต่ละส่วนงาน มี Functional Competency ที่แตกต่างกันมากจึงมีการรวบ และ ลด ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้การวัด Competency เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)