ศูนย์บริการวิชาการ มข.ได้จัดทำ Competency นับตั้งแต่ Core Competency และ Functional Competency แล้วขั้นต่อไปเป็นการจัดทำ Jop Mapping ซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจาการ "ลปรร" แล้วในแต่ละส่วนงาน มี Functional Competency ที่แตกต่างกันมากจึงมีการรวบ และ ลด ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อให้การวัด Competency เป็นไปในแนวทางเดียวกัน