Mega Project ของกรมอนามัย

พร้อมหรือยังกับโครงการ Mega Project ของกรมอนามัย

      Mega Project คือ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่รัฐบาลยุคนี้ได้อนุมัติกรอบวงเงินไว้ 1.7 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนางานตามสาขาต่าง ๆ เช่น ขนส่งมวลชน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และก็รวมถึงงานสาธารณสุขด้วย

      ในงานสาธารณสุข รัฐบาลได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ ประมาณ 94,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทำแผนลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2549 - 2552) จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วย

       แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสาธารณสุขทุกระดับ

       แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

       แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนากำลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

       ในส่วนของกรมอนามัย ได้นำเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ วงเงิน 420 ล้านบาท และโครงการพัฒนาการเด็ก 3 - 5 ปี : รถคาราวานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กต้นแบบ วงเงิน 56 ล้านบาท และได้รับการบรรจุไว้ในแผนงานที่ 2

       ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือ รายละเอียดของโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ ในวงเงิน 420 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานกรมอนามัยให้มีความพร้อมที่จะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ซึ่งจากการประชุมผู้บริหารของกรมอนามัยทุกระดับได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ไว้ 3 ด้านใหญ่ ๆ ประกอบด้วย

        ด้านอนามัยแม่และเด็ก เป้าหมายอยู่ที่ศูนย์อนามัยที่ 1 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และที่ 12

        ด้านอนามัยวัยทำงาน เป้าหมายอยู่ที่ศูนย์อนามัยที่ 2 ที่ 3 ที่ 7 และที่ 9

        ด้านอนามัยผู้สูงอายุ เป้าหมายอยู่ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และที่ 11

        เมื่อวางเป้าหมายเสร็จ ก็จะมามองเรื่องคนทำงานกับเครื่องมือเครื่องใช้ จึงได้จัดทำแผนด้านการพัฒนากำลังคน กำหนดวงเงิน 100 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศ 100 ทุน และต่างประเทศ 40 ทุน และแผนด้านการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งที่จะไปพัฒนาศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขต และหน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ ที่จะไปสนับสนุนการทำงานของศูนย์เขตด้วย ซึ่งแผนนี้กำหนดวงเงินไว้ 250 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังได้ขอวงเงินไว้สำหรับการก่อสร้างสำหรับบางศูนย์ที่ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติม อีก 70 ล้านบาท

        เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ แผนงานและกรอบวงเงินโครงการ Mega Project ของกระทรวงสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้ว และ 1 ในหลาย ๆ โครงการ ก็คือโครงการ Mega Project ของกรมอนามัยนั่นเอง ฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกกล่าวก็คือ ทุกหน่วยงานจะใช้โอกาสในการพัฒนาทั้งด้านกำลังคน และหน่วยงานอย่างไรจากโครงการ Mega Project นี้ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนที่การพัฒนาองค์กรกรมอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล็ก ๆ น้อย ๆ จากกองแผนงาน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16510, เขียน: 23 Feb 2006 @ 13:17 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)