โรงพยาบาลปลาปาก ได้ดำเนินการจัดสร้างห้องผ่าตัดโดยได้รับบริจาคผู้มีจิตศรัทธา และบัดนี้จัดสร้างเสร็จเรียบร้อย และจัดทำพิธีเปิดในวันที่ 10 มีนาคม 2549 ในวันดังกล่าจะมีกิจกรรมการสร้างสุขภาพ เช่น การจัดประกวดการประกอบอาหาร การจัดนิทรรศการ กิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่น การเต้นแอโรบิค การรำไม้เท้า แข่งฟุตบอลดารา เป็นต้น