ปัจจุบันได้มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548  โดยกำหนดค่าเช่าที่พักในประเทศ สรุปดังนี้ 1) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท  2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า  เหมาจ่ายไม่เกิน 2,200 บาท และ 3) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500 บาท   ปัจจุบันสายสนับสนุนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 1 (คือไม่น่าจะเกินระดับ 8) จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดี  "เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000 บาท"  ตีความได้ว่า เบิกค่าที่พักได้โดยไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน ก็จะได้เงิน 1,000 บาท  (ซึ่งบางรายพักจริงไม่ถึงหนึ่งพันบาท  ก็เลยได้โอกาสเบิกเงินหนึ่งพันบาทโดยไม่ต้องแนบใบเสร็จฯ)  แต่เท่าที่คุยกับหลายคณะ  ขณะนี้บางคณะได้มีข้อตกลงเป็นการภายในโดยกำหนดอัตราที่ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงินไว้ที่......บาท  ถ้าต้องการเบิกเกิน.....บาท ที่ตกลงกันไว้ก็ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน  ฉะนั้นศึกษาระเบียบและข้อตกลงภายในให้ดีก่อนทำเบิกนะคะ  จะได้ไม่เสียเวลาและไม่หงุดหงิดค่ะ