ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำเสียใหม่ ให้ครอบคลุมการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำด้วย
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2532 ข้อ 9  กรมประมงจึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับการจัดทำหนังสือกำกับการ
จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำ ไว้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่าย สัตว์น้ำ พ.ศ. 2546 "
     ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
     ข้อ 4 ในระเบียบนี้
   " สัตว์น้ำ " หมายถึง สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยง สำหรับเพื่อการบริโภคหรือเป็นสัตว์น้ำสวยงาม
   " ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ " หมายถึง ลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ในระบบโรงเพาะฟักตามกรรมวิธีการผลิตสำหรับสัตว์น้ำนั้น ๆ
   " โรงเพาะฟัก " หมายถึง สถานประกอบการเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ไม่ว่าจะโดยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนั้นขึ้นเองหรือโดยนำมาจากโรงเพาะฟักอื่น
   " หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ " หมายถึง หนังสือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อมูล รายละเอียดและแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนั้น
   " หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ " หมายถึง หนังสือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อมูลรายละเอียดและแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนั้น
   " จำหน่าย " หมายถึง การขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งสัตว์น้ำ
   " ซื้อ " ให้รวมตลอดถึงการรับการให้ รับแลกเปลี่ยน หรือโอนซึ่งสัตว์น้ำ
   " ผู้ส่งออก " หมายถึง ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปนอกราชอาณาจักร และให้รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรด้วย
หมวด 1
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
    ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับคำขอ และออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ สำหรับสัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักหรือจากบ่อเลี้ยงที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
    (1) ประมงจังหวัด
   (2) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
     (3) ข้าราชการสังกัดกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม (1) หรือ (2)
หมวด 2
หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
     ข้อ 6 ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักที่ประสงค์จะขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้ยื่นคำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนกำหนดการส่งมอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้ซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 วัน คำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบคำขอ จ.ส.น. 1 ท้ายระเบียบนี้
    ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามคำขอ เมื่อได้ผลการตรวจสอบเป็นประการใดแล้ว ให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำไปตามผลที่ตรวจสอบได้นั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับคำขอหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ใช้แบบ จ.ส.น. 2 ท้ายระเบียบนี้
     ข้อ 8 หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ทำขึ้นเป็น 4 ฉบับ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 1 ฉบับ และมอบให้ผู้ยื่น
คำขอ 3 ฉบับ เพื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และมอบให้แก่ผู้ซื้อ 2 ฉบับ 
หมวด 3
หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
   ข้อ 9 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสงค์จะขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำให้ยื่นคำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนกำหนดการจับสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยให้แนบหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ( ตามแบบ จ.ส.น. 2 ) ที่ได้รับจากผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก ในหมวด 2 ไปพร้อมกับคำขอด้วย ในกรณีตามวรรคแรก ถ้าผู้ยื่นคำขอจัดหาหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ( ตามแบบ จ.ส.น. 2 ) ไม่ได้ เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือไม่เป็นเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเป็นกิจการปกติหรือเป็นการเพาะเลี้ยงโดยใช้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจให้ไม่ต้องแนบหนังสือดังกล่าวพร้อมกับคำขอก็ได้คำขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบ จ.ส.น. 1 ท้ายระเบียบนี้
   ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามที่แจ้งไว้ในแบบคำขอ ควบคู่กับการตรวจสอบจากหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อได้ผลการตรวจสอบเป็นประการใดแล้วให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำไปตามผลที่ตรวจสอบได้นั้น ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ใช้ตามแบบ จ.ส.น. 3 ท้ายระเบียบนี้
   ข้อ 11 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ให้ทำขึ้น 4 ฉบับ พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 2 ฉบับ เพื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และมอบให้แก่ผู้ซื้อ 1 ฉบับ 
 
หมวด 4
 การตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ
 ข้อ 12 ให้ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอให้กรมประมงตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องในหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ เพื่อแนบไปพร้อมกับคำขอตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง
    ถ้ากรณีตามวรรคแรกเป็นการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้ส่งออกใช้หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับแนบไปพร้อมกับคำขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกในการที่จะเรียกร้องให้ได้มาซึ่งหนังสือกำกับกาจำหน่ายสัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ แล้วแต่กรณี จากผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย หรือจากบุคคลใดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสัตว์น้ำนั้นให้แก่ผู้ส่งออก
 
หมวด 5
การควบคุม
   ข้อ 13 ให้เกษตรกรจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำแก่ผู้ซื้อให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ แล้วแต่กรณีหากไม่มีการจำหน่ายภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเพิกถอนหนังสือดังกล่าวนั้นเสีย
   ข้อ 14 เมื่อมีการตรวจพบว่าผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ หรือผู้ส่งออกรายใดได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จลงในหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือในหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือกระทำการปลอมหนังสือดังกล่าว ผู้นั้นอาจถูกเพิกถอนสิทธิในการยื่นคำขอหนังสือกำกับ การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรืออาจถูกเพิกถอนสิทธิในการยื่นคำขอให้ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำตามระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้นๆความในวรรคแรกให้บังคับแก่ผู้ใช้หรืออ้างเอกสารอันเป็นเท็จหรือเอกสารปลอมดังกล่าวด้วย
   ข้อ 15 ในกรณีที่กรมประมงได้ประกาศรับรองให้บุคคลหรือกลุ่มองค์กรเอกชนใดเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสำหรับสัตว์น้ำหรือพันธุ์สัตว์น้ำของตนหรือขสมาชิกกลุ่มองค์กรได้เองนั้น ให้หนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนั้นใช้ได้เสมือนหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามระเบียบนี้
   การประกาศให้การรับรองบุคคลใดหรือกลุ่มองค์กรเอกชนใด ให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้เองตามวรรคแรกนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมประมงกำหนดว่าด้วยการนั้น
   ข้อ 16 ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
                                                           
                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
                                                (นายสิทธิ บุณยรัตผลิน)

อธิบดีกรมประมง

ที่มา: http://www.nicaonline.com//new-203.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (0)