ความสำคัญและที่มาของ E-NETT

ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเครื่อข่ายเครื่องกลในหลาย ๆ ครั้ง และพบว่าการเข้าร่วมแต่ละครั้งทำให้ได้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ได้รู้สถานะการณ์วิจัยของนักวิจัยท่านอื่น ๆและรู้จักนักวิจัยเพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอที่ประประโยชน์จากมุมมองที่แตกต่างจากนักวิจัยท่านอื่น ๆ นั้นเป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าทางด้านพลังงานก็มีนักวิจัยอยู่เยอะเหมือนกัน แต่ยังไม่สถานที่ให้นักวิจัยเหล่านี้มานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ และในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัย (หน้าใหม่) แต่ทุกครั้งที่จะนำเสนอก็ต้องไปนำเสนอร่วมกับงานเครือข่ายเครื่องกล จึงคิดว่าหากมีเครือข่ายพลังงานเกิดขึ้นก็คงดีมาก เลยได้ขอคำปรึกษาจาก รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ซึ่งเป็นคณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์ท่านดีมาก และเห็นด้วยว่าควรจะทำนะ ผมและอาจารย์ท่าน ร่วมทั้ง อาจารย์พัฒนะ เลยได้ช่วยกันติดประสานงาน โดยเริ่มต้นจากกลุ่มนักวิจัยที่รู้จักและเชิญท่านเหล่านั้นมาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางของเครือข่าย และเป็นที่หน้ายินดีที่ว่าครั้งแรกที่เชิญท่านอาจารย์เหล่านั้นกรุณาเสียสละเวลามาประชุมร่วมกัน จึ่งเกิดเป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ขึ้นมานะขณะนั้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดวิจัยใน มน.ความเห็น (0)