การสร้าง core competency ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

core competency : Personal Performance Enhancement (PPE) for UTCC

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM ในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (Personal Performance Enhancement : PPE ) ในระหว่างวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งได้มีการสรุป core competency ไว้ดังต่อไปน้

1.มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานที่เหมาะสม
3.ได้ทำงานที่ตนเองมีความถนัดและตรงตามความสามารถ
4.มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
5.มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
6.การทำงานเป็นทีม
7.บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
8.บทบาทของผู้บริหารที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
9.บุคลากรมีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและใฝ่รู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_QA_UTCCความเห็น (1)

IP: xxx.28.9.82
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญสมากชิกชุมชนดูข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อคำถามเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ในการสัมมนา KM เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

http://gotoknow.org/file/ekathip/summary.doc