AAR การหารือวิทยานิพนธ์ ป.เอกด้าน KM

         วันที่ 21 ก.พ.49   ผมร่วมประชุมกับ รศ. ดร. บุญชม ศรีสะอาด,  รศ. ดร. วิเชียร  ชิวพิมาย   ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.เอกของ ผศ. ฉลาด จันทรสมบัติ   ตามที่คุณจ๋าได้เล่าไว้แล้ว (click)  ผมจึงขอบันทึก AAR ตามการตีความของผม (ซึ่งคงจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด)

ความคาดหวังของผม
         - ผมหวังจะได้มีการแลกเปลี่ยนกัน   เพื่อทำให้โจทย์วิจัย  วิธีการตอบโจทย์ให้มีความแม่นยำน่าเชื่อถือและหลักฐานว่าวิทยานิพนธ์ ป.เอกนี้มีการสร้างความรู้ใหม่ให้เแก่สังคมไทย
         - หวังว่าจะเป็นเวทีฝึกฝน นศ. ป.เอกให้มีวิธีคิดและนำเสนอที่พุ่งเป้าชัดเจนขึ้น  มีความกระชับ  คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
         - หวังจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน   ซึ่งผมยกย่องนับถือว่าเป็นนักวิจัยทางการศึกษาที่มีความสามารถสูง

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง
         - คำแนะนำของ อจ.ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน   แสดงว่าท่านให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้ในบริบทของชุมชน/หมู่บ้านไทยมากและท่านมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ KM ดีมาก   เห็นคุณค่าของเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง
         - ได้มีโอกาสเสนอต่อ อจ.ที่ปรึกษาทั้ง 2 เรื่อง "เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้ติดดาว" ที่ ม.วงษ์ชวลิตกุลและ มมส.  อาจพิจารณาลองจัดเวทีสักครั้งหนึ่ง   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาเรื่องราวดี ๆ ในวงการศึกษาออกมา ลปรร. และขยายผล   เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในวงการศึกษาเอง

สิ่งที่ นศ. (ผศ. ฉลาด) จะต้องทำต่อไป
         - กลับไปเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สั้น  คมชัด  โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโจทย์วิจัย   วิธีวิจัยตอบโจทย์ที่น่าเชื่อถือ  ยืนยันว่ามีหลักฐาน   และเขียนออกมาให้ชัดว่าวิทยานิพนะนี้จะสร้างความรู้ใหม่อะไรให้แก่สังคมไทย
         - เขียนกระบวนการ KM โดยชาวบ้าน 6 กลุ่มใน จ.มหาสารคาม   กระบวนการที่ นศ. จะเข้าไปทำและไม่ทำในฐานะ "คุณอำนวย"  เขียนวิธีการเก็บข้อมูล KM ของชาวบ้าน 6 กลุ่ม   เขียนวิธีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว   เพื่อสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับ KM ในบริบทของชุมชนไทย
 
สิ่งที่ สคส. จะทำต่อไป
         - จะติดตามกิจกรรม KM ของ 6 กลุ่มที่ ผศ. ฉลาดไปกระตุ้น/จุดประกายและ "อำนวย" ให้เกิด   โดยติดตามทางบล็อกที่ ผศ. ฉลาดจะจัดให้มีการบันทึก
         - ถ้ามีกิจกรรมที่จริงจัง   สคส. อาจส่งทีมไป "จับภาพ"

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)