หัวปลา (KV) ของ สพท.นบ.เขต 1 "สพท.นนทบุรี เขต 1 เข้มแข็ง  โรงเรียนเข้มแข็ง"      ตัวปลา  (KP) มี 8 CoPS คือ 1.การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  2.การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้   3.สานสายใยครูสู่ศิษย์    4.ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา    5.การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน   6.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   7.การนิเทศภายในสถานศึกษา     8.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

หางปลา (KA)  คลังความรู้.....สู่การพัฒนางาน  มีข้อคิดเห็นอย่างไรแสดงกันเลยนะครับ