ขอขอบพระคุณอาจารย์วิจารณ์  ที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักโรคไม่ติดต่อ  และให้ความรู้ที่กระจ่างในเรื่องการบริหารจัดการความรู้  ซึ่งกระผมจะนำไปปฏิบัติในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนต่อไป

                                    ขอขอบพระคุณครับ