เมื่อวาน ผมได้คุยกับอาจารย์เก่าแก่สายปรัชญาท่านหนึ่ง ท่านได้กล่าวถึงความไม่ยุติธรรมหลายเรื่อง เช่น ความไม่ยุติธรรมของอาจารย์ที่ปล่อยให้นักศึกษาบางคนเข้าสอบทั้งที่เวลาเลยกติกาของการเข้าสอบแล้ว ขณะที่อาจารย์บางคนไม่ให้สอบ ความไม่ยุติธรรมในการบริหารจัดการโดยให้ความเอื้อเฟื้อต่อลูกหลานของตัวเองก่อนก่อนที่จะเผื่อแผ่ให้ลูกคนอื่นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นของกลางไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง

จริงๆ แล้วความยุติธรรมนั้น ควรสร้างให้เด็กแต่ละคนซึมซับตั้งแต่เยาว์ แต่พ่อแม่บางคนที่ไม่เห็นความยุติธรรมว่าสำคัญ ก็ใช้อำนาจบาดใหญ่หรือไม่ก็เงินตราสอนให้เด็กได้เห็นว่าความยุติธรรมมันไม่สำคัญ พูดไปพูดมาท่านก็สรุปลงที่ว่า เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

ผมเคยเขียนเรื่องราวบางเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นแม่ การเป็นแม่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเป็นได้ และการเป็นแม่ของคนทั้งโลกเป็นเรื่องยากกว่าการเป็นแม่ของคนๆเดียว