หนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ

เกิดจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  การทำงานอย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้าง สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จึงให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้  เป็นผลงานที่ดีที่สุด  นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน  ทุกสิ้นปีการศึกษานักเรียนต้องมีผลงานคุณภาพของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการนี้จึงมีชื่อว่า  หนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพ  ดำเนินการมา 2 ปีการศึกษาแล้ว มีผลงานนักเรียนประมาณ 1000 คน  เชื่อว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆในสังคมที่จะเติบโตต่อไป

มาลี  สืบกระแส

22 ก.พ. 2549