โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project work in English )

  โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  

โครงงานภาษาอังกฤษ( Project work  in English) :
    อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
*   ขจิต  ฝอยทอง

ในปัจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเป็นที่แพร่หลายแก่ครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา

3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ของผู้เขียน โครงงานภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้  ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักยั่วยุให้ผู้เรียนคิด
และอยากทำโครงงาน  ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษา  ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การค้นคว้าด้วยตนเองและเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ( Definition of English Project Work )
                Haines ( 1989 ) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา
                Fried-Booth ( 2002 ) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา
                ผู้เขียนมีความเห็นว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain ) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง(Listening)  การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing)ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ( Phases of English Project Work)
                การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆดังนี้
                1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ( Identification of a problem ) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร(What )เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว้างเกินไป  ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่นนักเรียนของผู้เขียนอยู่ในหมู่บ้านที่ผลิตสับปะรด แต่ผลผลิตของสับปะรดต่อไร่ต่ำมาก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยังเพิ่มรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย  ดังนั้นปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดจะทำอย่างไร โดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 )
                2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน ( Purpose of  project work ) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What ) มีผลงานในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ(Language Skills ) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนได้ทำการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด ( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ) มีจุดประสงค์คือ การเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์Bangkok post ของนักเรียน)
                3. ขั้นวางแผน ( Planning ) ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนการนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster )ภาษาอังกฤษ  การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who )สัมภาษณ์ที่ไหน(Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร( How)
                4. ขั้นดำเนินการ (Processes ) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ(Processes))
                5. ขั้นประเมินผล (Evaluation ) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain )และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(Language Skills )  การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง(Self-evaluation  ) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน(Peer-evaluation )และประเมินโดยครู(Teacher evaluation )  โครงงานของผู้เขียนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย  ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 
หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ
                การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว  ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆก็ได้  ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้
1.       หัวข้อโครงงาน (Title )
2.       ชื่อผู้ทำโครงงาน(Author )
3.       ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor )
4.       ที่มาของปัญหา(Statement of the problem )
5.       จุดมุ่งหมายของโครงงาน(Object )
6.       แผนดำเนินการ(Plan )
7.        วิธีดำเนินการ(Process )
8.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result )
9.       สรุป (Conclusion )
10.    เอกสารอ้างอิง (Reference )
ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ ( The advantages of doing English project work)
1.       นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
2.     นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง(Listening ) การพูด(Speaking ) การอ่าน(Reading ) และการเขียน(Writing )ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(Integration )
3.       นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ( Collaborative )
4.       นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence )
5.       นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

                ปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี นักเรียนของผู้เขียนออกไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากห้องสมุด  นักเรียนกลุ่มนี้ของผู้เขียนได้เลือกสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนำความรู้มาทดลอง 2 ไร่คือ ไร่ที่ 1 ใช้สารเคมีตามปกติ  ไร่ที่ 2  ใช้น้ำมะพร้าวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่( เนื่องจากบริเวณบ้านนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก)และใส่สารEM(Effective Microorganism) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  แล้วนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร่ ทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าไร่ที่ 2 สับปะรดมีผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีกว่าไร่ที่ 1
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆของนักเรียนโครงงานที่  1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด


Statement of the problem-A study of increasing pineapples in a farm

 

 
Objective             1. To study how to increase pineapples in a farm
                              2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm


Processes              1. Study books and research how to increase pineapples in farms
                                2. Write project work
                                3. Prepare farms
                                4. Consult with the wisdom person
                                5. Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar to fertilize the soil in controlling pineapple farm
                               6. Compare the amount of products between two farms


Conclusion         

Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar can increase pineapples product


ตัวอย่างผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ์ Bangkok post

 


My Brother
by Miss Rungnapa Sungkird, Grade 10
I am a little girl
I have my mother
We love the river
We will travel with my brother

I Like
by Miss Wasana Boomroongket, Grade 10
I like flowers
I like to go to the river
I will travel on summer
I will go with my sister

 


สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนอาจนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ (Wall displays ) โปสเตอร์ (Poster ) หนังสือวารสาร(Magazine ) หนังสือพิมพ์ (Newspaper )  การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงานโดยที่ครูผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย  การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน เช่น  ถ้านักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศ  ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนรูปแบบการเขียนจดหมายให้แก่นักเรียน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าการสอนโครงงานนั้นครูไม่ต้องสอนอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้านักเรียนไม่มีความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar )  ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนหลักการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แก่นักเรียนก่อน  ผู้เขียนอยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่านว่า โครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยัน เตรียมการสอนอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน


บรรณานุกรม


กองบรรณาธิการ.(2548). สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้. สานปฎิรูป 8(85): 34-36.
Fried-Booth. (2002). Project work. Oxford University Press.
Haines,S.(1989) Project  for  the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.
Radzienda,T. (2004). Poet Tree in Kanchanaburi. Bangkok post. 5 October.
Sheppard,K. , Stoller, F.( 1995). Guidelines for the integration of student projects into ESP   classrooms. FORUM. 33(2) pp.10-22.

* นายขจิต ฝอยทองนักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#โครงงานภาษาอังกฤษ#project based learning#ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก(ขจิต ฝอยทอง)#english project work

หมายเลขบันทึก: 16301, เขียน: 22 Feb 2006 @ 00:59, แก้ไข, 24 Nov 2013 @ 21:00, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 240, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 03 Nov 2007 @ 17:10
 • ขอบคุณคุณฉัตรชัย
 • และคุณนิภาวรรณ
 • มากครับ
♥< lovefull >♥
เขียนเมื่อ 20 Nov 2007 @ 16:56

แวะมาเยี่ยม

จะนำตัวอย่างไปปรับใช้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 13:39
 • ขอบคุณอาจารย์P
 • มากครับ
 • ดีใจมากครับ
 • ที่เป็นประโยชน์
 • ใครแกล้งผมไม่ทราบ
 • ขอเช็ค ip ก่อนนะครับ
 • แล้วจะตามไปแจ้งความ
 • แกล้งแล้วไม่มีประโยชน์อะไร
 • อย่าแกล้งเลยครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 13:44
 • น้องครับ
 • อันนี้เป็น website การศึกษา
 • อย่ามากวนเลยครับ
 • ไม่มีประโยชน์ครับผม
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 13:47
 • สวัสดีครับ
 • เอดิสัน
 • มีอะไรไหมครับ
 • คุณครูเคยอยู่ภาคใต้นะครับ
 • มีอะไรให้คุณครูช่วยไหม
 • กำลังจะไปทำค่ายภาษาอังกฤษที่ภาคใต้กัน
 • มาช่วยคุณครูไหม
 • อยู่จังหวัดอะไร
 • ขอบคุณมากครับที่แวะมา
อดิลัน แวสะมะแอ
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 13:56
ผมขอโทษครับ  ผมหล่ออ่า
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:00
 • ดีใจด้วยครับที่หล่อ
 • อยู่ที่ไหนครับ
 • ครูกำลังจะไปยะลา ปัตตานี
 • นราธิวาสครับผม
 • อยากเจอเด็กน้อยจัง
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:01

ทำไมหล่อจังครับ  คุณ ขจิต   

จาก   ด.ช.อดิลัน

ด.ช.อดิลัน แวสะมะแอ
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:02

มายะลาวันไหนบอกด้วยน่ะครับผมจะไปหาครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:03
 • ถ้าหนูอยากทำ website
 • หนูไปสร้างที่นี้ดีไหมครับ
 • Learners.in.th
 • ไม่ยากครูยินดีช่วย
 • รับรองมีเพื่อนเต็มเลย
อิกคิว
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:03

แล้วการทำโครงงานภาษาอังกฤษถ้าจะนำโครงงานภาควิชาอื่นมาบูรณาการจะได้ไหมคับ และจะทำอย่างไร?

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:04
 • ครูจะไปที่วิทยาลัยอิสลามยะลาครับผม
 • หนูอยู่ที่ไหนครับ
 • ครูจะได้ไปเที่ยวที่โรงเรียนบ้าง
 • มีอะไรที่ครูพอจะช่วยได้ไหมครับ
คนที่สำนึกผิด
IP: xxx.19.25.222
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:06
ขอโทษครับเว็บของอาจารย์มีประโยชน์มากเลยครับผมกำลังค้นคว้าเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษอยู่ครับขอขอบคุณมากครับผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:07
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:10
 • ขอบคุณมากครับ
 • ดีใจที่มีประโยชน์
 • อยากให้เพื่อนๆใช้การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ครับ
 • ลองไปดูตัวอย่างโครงงานที่นี่ครับ
 • แต่มันเป็นภาษาอังกฤษ
 • ค่อยๆๆดูนะครับ
 • แล้วปรับให้เหมาะสมกับเรื่องที่หนูจะเรียน
 •    ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

อิกคิว
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:17
อยากทราบว่า การเลือกเรื่องของโครงงาน หากเราไม่มีประเด็น หรือ ยังไม่ทราบถึงประเด็นที่ต้องการศึกษาเราจะทำอย่างไรครับ เพื่อให้ได้ประเด็นที่ต้องการศึกษา  ขอคำอธิบายหน่อยครับผม
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:20
 • หนูต้องหาปัญหาที่อยากศึกษาให้ได้ก่อน
 • เช่นเรื่องเกี่ยวกับชุนชน
 • เรื่องใดบ้างที่อยากศึกษา
 • เรื่องในโรงเรียนเรื่องใดที่อยากศึกษา
 • เช่น การเลือกซื้ออาหารของนักเรียน นักเรียนเลือกกินอะไร เพราะอะไร แล้วเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ หรือสอบถาม
 • ลองทำดูนะครับ
 • ขอบคุณครับ
อำนวย
IP: xxx.19.25.222
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:21
ด.ช.อดิลัน แย้มากเลยคับมาตั้งกระทู้ดาคนอื่น
อิกคิว
IP: xxx.25.58.218
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 14:23

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ

ผมตั้งใจว่าจะทำเกี่ยวกับการรีไซเคิล พอได้คำแนะนำของอาจารย์แล้วมีแนวทางเดินต่อแล้วครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำแก่คนอื่นๆ ต่อไป

สุจิปุลิ
IP: xxx.113.77.73
เขียนเมื่อ 26 Nov 2007 @ 20:11

ถ้าจะทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิตรสารต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนหรอค่ะ แล้วถ้าอยากสร้างเว็บไซต์

อาจารย์พอแนะนำเว็บที่ใช้สมัครสร้างเว็บไซต์ได้ไหมค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 27 Nov 2007 @ 15:39
 • ขอบคุณอำนวย
 • ขอบคุณหนูอิกคิว
 • ดีใจที่ได้แนวทาง
 • ขอบคุณสุจิปุลิ
 • ถ้าอยากทำนิตยสาร
 • จะต้องดูว่าเขียนภาษาอังกฤษในนิตยสารอย่างไร
 • และมีคอร์ลัมไหนบ้าง
 • ลองให้เมล์ติดต่อนะครับผม
 • ขอบคุณครับ
สุจิปุลิ
IP: xxx.113.77.73
เขียนเมื่อ 27 Nov 2007 @ 19:31
แล้วถ้าอยากสร้างเว็บไซต์เอาแบบง่ายๆก่อนค่ะ ควรเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ
...
IP: xxx.24.178.150
เขียนเมื่อ 28 Nov 2007 @ 14:17

โครงงานอังกิดมีกี่ประเภทครับ  ที่ครูบอกในห้องเช่น แบบสำรวจ แล้วไม่ทราบว่ามีแบบอะไรอีกบ้างครับ

ด.ช. ธีธัช มาสง
IP: xxx.19.25.222
เขียนเมื่อ 29 Nov 2007 @ 13:20
ขอโทษนะครับอาจารย์ คือผมอยากทราบวาโครงงานภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท ขอช่วยหน่อยนะครับ
ทีรเดช
IP: xxx.19.25.222
เขียนเมื่อ 29 Nov 2007 @ 13:20

อ. ขจิต คับ

โครงงาน  ภาษาอังกฤษมีกี่ประเภทหรือคับช่วยบอกหน่อยคับ

ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคับ

ฟองฟาง
IP: xxx.26.72.26
เขียนเมื่อ 25 Dec 2007 @ 14:30

คือแบบว่าๆเลยน่ะค๊ะ

ทามโครงงานอังกฤษไม่เปงค่ะอยู่ม.ปลายคุณครูสั่งโครงงานอังกฤษ  ทามไม่ถูก  ช่วยแนะหน่อยค่ะ

อิกคิว
IP: xxx.25.237.11
เขียนเมื่อ 30 Jan 2008 @ 20:04

อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเขียนหัวข้อโครงงานอย่างง่าย เกี่ยวกับ Environment Of Our school หน่อยนะครับ

สิ่งที่มุ่งหวังคือ แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้องของโรงเรียนแต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีขยะเกลื่อนกราด จึงจะทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาครับ

ช่วยหน่อยนะครับ

 

krusaipin
IP: xxx.91.19.204
เขียนเมื่อ 03 Apr 2008 @ 08:00

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.3-6 น่ะค่ะ อยู่นครศรีธรรมราช ค่ะ นักเรียนส่วนมากที่นี่ค่อนข้างมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่ำมาก และโรงเรียนที่ดิฉันสอนอยู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเลยพยายามหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่นักเรียนไม่เบื่อและมีทัศนคติที่ดีค่อวิชานี้ อยากศึกษารายละเอียดโครงงาน <project work>มากกว่านี้รบกวนอาจารย์ช่วยส่งรายละเอีดหรือตัวอย่างก็ดีนะดะ ขอบคุณมากค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 03 Apr 2008 @ 12:04
 • ขอบคุณอิกคิว หนูต้องเขียนมาก่อน แล้วครูจะช่วยแก้ไขครับ
 • ขอบคุณคุณครู saipin
 • โรงเรียนที่นครศรีธรรมราชโรงเรียนอะไรครับ
 • ไม่มีเมล์
 • ขอเมล์ได้ไหมครับ
 • เอ หรือให้ส่งไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
 • ฮ่าๆๆ
แขก
IP: xxx.47.132.60
เขียนเมื่อ 21 May 2008 @ 11:10

อยากดูตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 สักเรื่องนึง อาจารย์ช่วยส่งมาทาง mail ให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (เกี่ยวกับจังหวัดคะ จะทำเป็นชนเผ่าของจังหวัดนั้นที่จะทำคะ) วันนี้นะคะ

wasana Uengwatchanapan
IP: xxx.25.92.100
เขียนเมื่อ 23 May 2008 @ 19:11

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันจะเริ่มสอนโครงงานภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรขอรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างหรือหนังสือที่เกี่ยวกับโครงงานให้ด้วย จักขอบพระคุณมาก

e-mail [email protected] หรือ วาสนา อึงวัชณปาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

kanya
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 25 Jul 2008 @ 14:48

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

คือว่าหนูต้องการโครงงานวิชาภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆในระดับชั้น ม.6 น่ะค่ะ แบบว่าง่ายๆ และสะดวกรวดเร็วกับเวลาที่อาจารย์พอจะสละเวลาให้หนู(แบบว่าไม่เครียดและไม่นานก็ไดด้ แบบว่างายๆน่ะค่ะ)

ลองดูน่ะค๊ะอาจารย์ หนูจะรออาจารย์ตั้งแต่วันที่อาจารย์ได้รับข้อความของหนูในวันนี้และหนูจะเชคเมลทุกวันค่ะ

อย่างง่ายน๊ะค๊ะ

ขอบพระคุณค่ะ

นุ่น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 29 Jul 2008 @ 13:43

สวัสดีค่ะอาจารย์

ตอนนี้หนูจะทำโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่เคยทำ พอจะทำเป็นเล่มได้แต่ถ้าทำใส่บอร์ดทำอย่างไรค่ะ

หนูสอนทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ค่ะ ควรจะทำเรื่องอะไรดีค่ะ

ทำเป็นผลงานเด็กน่ะค่ะ

Noon
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 29 Jul 2008 @ 13:45

[email protected] นี่ E-mail หนูค่ะ

ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 29 Jul 2008 @ 13:54
อาภรณ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 06 Aug 2008 @ 13:29

เรียน อ.ขจิต

ดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษมาก ดิฉันอยากขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างแผนการสอนในระดับม.ปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ให้หน่อยค่ะ ส่งมาที่

[email protected] ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาภรณ์

ศิริยา แลแมแน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 14 Aug 2008 @ 15:28

อยากได้ตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง เพราะจะนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำง่ายขึ้น

จักขอขอบพระคุณมากต่ะ...

ยา...ดา

([email protected])

ครูบ้านนอก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 15 Aug 2008 @ 11:52

อ.ค่ะคือหนูอยากให้อ.ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมาให้ดูหน่อยหนะคะ..คือพยายามเข้าที่นั่นแล้วแต่ไม่เห็นตัวอย่างเลยค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Supawadee
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 18 Aug 2008 @ 18:17

ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาคะ ได้รับมอบหมายให้สอนภาอังกฤษโครงงานแต่ไม่เคยสอนมาก่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มตรงไหน และมีความสนใจอยากจะสอนให้ถูกวิธีคะ อยากให้อาจารย์ชี้แนะและขอรบกวนอาจาย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานระดับ ปวช.ให้หน่อยคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 18 Aug 2008 @ 18:34
ศุภนุช แถวนาชุม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 25 Aug 2008 @ 18:23

สวัสดีคะอาจารย์โครงงานอาจารย์มีประโยชน์มากๆแต่มันไม่มีบทคัดย่อ

ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีสิ่งใดที่หนูต้องการ

แต่ดีคะมีคำภาษาอังกฤษใส่ด้วย

ขอบคุณคะ

(เด็กชั้นประถม6)

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 25 Aug 2008 @ 21:13

ขอบคุณหนูศุภนุชมาก ที่เข้ามาอ่านครับ

สวัสดีค่ะ

 • ตามมาขอบคุณคะ
 • เมื่อได้อ่านแล้วสามารถนำเอาหลักการไปใช้กับวิชาอ่นได้คะ
 • แล้วจะนำไปประยุกต์ใช้คะ

                                     

KitTyjump
เขียนเมื่อ 26 Aug 2008 @ 21:52

สวัสดีค่ะอาจาย์ขจิต

แวะมาทักทายค่ะ

อย่าทำแต่งาน

จนลืมพักผ่อน

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

เป็นกำลังใจให้คะ

กมลภพ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 01 Sep 2008 @ 20:31

ขอบพระคุณมากๆๆๆ คับ

ผมกำลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลยคับ

อยากให้อาจารย์เพิ่มตัวอย่างการ

เขียนโครงงานมาซักเรื่องจะดีมากเลยคับ

จะได้เอามาเป็นตัวอย่างในการเขียน

ขอบคุณคับ

เฌอแตม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 06 Sep 2008 @ 11:43

very good !!!

อยากได้ตัวอย่างโครงงานที่ทำสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว ซัก 1 ตัวอย่างค่ะ

ทิวา เปรมปรีดี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 14 Sep 2008 @ 19:12

เยี่ยมเลยคร้าบบจารย์/เด็กม.2/1/เด็กปีจเเดงคับ

จินนี่
เขียนเมื่อ 15 Sep 2008 @ 22:23

ตามมาดูคนเก่ง น่าตาดี นิสัยดี มีไมตรีจิต

เพชรน้อย
เขียนเมื่อ 15 Sep 2008 @ 22:29

สวัสดีค่ะ

- ตามมาอ่านผลงานคนหน้าตาดี โอ้โฮ้...คนอ่านเยอะจังเลยค่ะ ป๊อบ..มากเลยค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 16 Sep 2008 @ 21:16

อันนี้มีไว้แล้วตั้งนานแล้วนะคะ จากวิชาการดอทคอม เก็บรวมรวมไว้ ได้เอกสารเล่มโต  แจกจ่ายกันไปในกลุ่มครูภาษาอังกฤษค่ะ  ขอขอบคุณงาม ๆ อีกครั้งค่ะ

http://www.krukimpbmind.com

น้ำฝน
IP: xxx.27.173.124
เขียนเมื่อ 20 Sep 2008 @ 14:28

ดีมาก

image
IP: xxx.172.29.16
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 13:10

สวัสดีค่ะอาจารย์ คืออยากได้โครงงานที่เป็นเกมส์ให้ความรู้

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเรื่องน่ะคะอะไรก้อได้อ่ะค่ะ

ที่สามารถใช้สำหรับมัธยมปลายนะค่ะ

รบกวนช่วยส่งมาที่ [email protected] ด่วนมากรบกวนหน่อยนะคะ

ครูแอน
IP: xxx.173.142.61
เขียนเมื่อ 31 Oct 2008 @ 22:19

สวัสดีค่ะ ดิฉันสนใจวิธีการสอนโครงงานในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ ตัวเองรับผิดชอบสอนวิชาเพิ่มเติมทักษะฟัง-พูด ต้องการดูตัวอย่างโครงงานที่สมบูรณ์ รบกวนอาจารย์ด้วยนะค่ะ อยากจะเริ่มใช้ในเทอมที่2/2551นี้ค่ะ

ครูแอน
IP: xxx.173.142.61
เขียนเมื่อ 31 Oct 2008 @ 22:21

ลืมฝากอีเมลค่ะ [email protected]

IP: xxx.7.170.193
เขียนเมื่อ 04 Nov 2008 @ 10:25

ลำปางหนาวมาก

หนิง
IP: xxx.172.55.93
เขียนเมื่อ 07 Nov 2008 @ 10:35

สวัสดีค่ะ

พอดีสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ช่วงชั้นที่ 4 อยากดูตัวอย่างแผนการสอนของอาจารย์และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโครงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

หนิง

[email protected]

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 07 Nov 2008 @ 12:08
หลังวัด
IP: xxx.47.10.8
เขียนเมื่อ 12 Nov 2008 @ 08:27

ขอบคุณ มากนะงัฟฟฟฟฟ

ณัฏฐา เหล่าเขตร
IP: xxx.174.111.27
เขียนเมื่อ 16 Dec 2008 @ 17:50

โครงานภาษาอังกฤษของอาจารย์ดีมากเลยค่ะ ดิฉันต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และต้องการจัดทำคู่มือการใช้ ชุดแบบฝึกการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

ณัฏฐา เหล่าเขตร
IP: xxx.174.111.27
เขียนเมื่อ 16 Dec 2008 @ 18:21

[email protected] [email protected][email protected]กษา (ดิฉันมีหน้าที่พัฒา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม ต้องการจัดทำชุดแบบฝึกการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานภาษาอังฤษคะ)อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ 01 Jan 2009 @ 01:28

สวัสดีปีใหม่ 2552  ที่บันทึกแรกค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

Take care

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 16 Jan 2009 @ 11:26
 • ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ
 • อาจารย์ณัฎฐา
 • ได้รับเมล์หรือยังครับ
 • ขอบคุณคุณครูสายธาร
 • มากๆๆครับ
หนูนุ้ย
IP: xxx.25.78.224
เขียนเมื่อ 17 Jan 2009 @ 10:22

ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 น่ะค่ะ ตอนนี้จะสอนเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่มีข้อมูล และไม่รู้จะเริ่มต้นสอนยังไง (เพิ่งสอนได้ 1 เดือนเองค่ะ) ยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษมาให้หน่อยได้ไหมคะ จะได้นำไปเป็นตัวอย่างในการสอนนักเรียนต่อไป...ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ E-mail : [email protected]

ณัฐสุดา เย็นหาญ
IP: xxx.128.130.50
เขียนเมื่อ 23 Mar 2009 @ 19:53

จะเรียกใช้งานตอน ป.6

สวัสดีค่ะ

โครงงานนี้ยาวมากค่ะ

มาทักทาย  สบายดีนะคะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

(^___^)

ชัยภัทร
IP: xxx.172.87.40
เขียนเมื่อ 31 May 2009 @ 11:18

เรียน ท่านขจิต ที่เคารพ ครับ

ผมไม่เคยสอนรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษมาก่อนเลยครับ ผมจึงขอรบกวนอาจารย์ ช่วยส่งแบบฟร์อม หรือ ตัวอย่าง รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการเขียนโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อที่ผมจะได้นำความรู้ที่ได้จากท่านไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง และอย่างมั่นใจ ครับ

รบกวนอาจารย์ส่งให้ หน่อย น่ะครับ

ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

ส่งมาที่ [email protected] น่ะครับ ต้องการด่วน...

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 31 May 2009 @ 11:22

เรียนคุณครูชัยภัทร ตัวอย่างอยู่ข้างบนแล้วครับ คลิกที่ตัวอย่างเลยครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 31 May 2009 @ 11:24
บอล
IP: xxx.113.21.160
เขียนเมื่อ 23 Jun 2009 @ 09:31

ผมอยากได้ ข้อมูลหัวข้อในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ

หาให้หน่อยนะครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 23 Jun 2009 @ 09:35
 • เข้าไปดูตัวอย่างข้างบนนะครับ
 • มีหัวข้อเต็มเลย
 • ขอบคุณครับ
หนุ่ม
IP: xxx.123.55.187
เขียนเมื่อ 02 Jul 2009 @ 16:32

สวัสดีครับอาจารย์ ผมเป็นครูป.4-ป.6 ครับ อยากได้โครงงานประมาณ 2 โครงงาน อาจารย์พอจะช่วยเหลือได้ไหมครับ ผมต้องการด่วนมาก ขอขอบคุณมากๆครับ

หนุ่ม
IP: xxx.123.55.187
เขียนเมื่อ 02 Jul 2009 @ 16:37

สวัสดีครับอาจารย์ ผมต้องการโครงงานภาษาอังกฤษป.4-ป.6 ด่วนมากครับ

ส่งมาให้ผมด้วยครับ [email protected] ขอขอบคุ

ณมากจริงๆครับ

แดง
IP: xxx.174.80.151
เขียนเมื่อ 06 Jul 2009 @ 19:21

สวัสดีคะอาจารย์ ดิฉัน อยากบทคัดย่อ โครงงานที่เป็นบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ด่วนคะ ด่วนนะค่ะ อาจารย์ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีครับ อ.แอ๊ด

         แวะมาเพิ่มสถิติให้อาจารย์เป็น 36,970 และ 214 ความคิดเห็น (ที่ไม่ได้เรื่องครับ...อิอิ)

         พี่ว่าผลตอบรับของบันทึกนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างในระบบการศีกษาของบ้านเราเหมือนกันเนาะ ;-)

Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ 09 Jul 2009 @ 16:30

อาจารย์ขจิต ... น้ำใจงาม ครับ ;)

ว่าง ๆ ใจร้ายสัก 1 นาทีก็ได้นะครับ

ใจดีไป แล้วครูไทยเสียหมด

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 09 Jul 2009 @ 16:36
 • ขอบคุณพี่ชิวและอาจารย์ was
 • มากครับ
 • รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับว่า
 • บ้านเราทั้งครูและนักเรียนเป้นอะไรไปเนี่ย
 • ขจิตเซ็ง
เยาวรัตน์
IP: xxx.67.145.87
เขียนเมื่อ 29 Jul 2009 @ 21:57

สวัสดีคะอาจารย์

สนใจและติดตามผลงานของอาจารย์มานานแล้วค่ะ ดิฉันเป็นครูภาษาอังกฤษสอนในชั้น ม.1-ม.3 สนใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษมาก แต่ไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการจัดทำ ไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ จึงขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนพร้อมตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ด้วยค่ะ

อ.เยาว์

krutoiting
เขียนเมื่อ 08 Aug 2009 @ 15:22

ตามมาอ่านเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจ

ขอบคุณค่ะ

ayu
เขียนเมื่อ 10 Aug 2009 @ 19:00

ดิฉันเพิ่งจะได้มาทำงานในระบบการศึกษา เป็นครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)มีประสบการณืในการสอนไม่มากนัก จึงอยากจะขอรบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์สอน มาช่วยแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาอังกฤษ และโอกาสนี้ ดิฉันอยากจะขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อที่ดิฉันจะได้นำไปใช้กับเด็กนักเรียนของดิฉันบ้าง

ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะค่ะ

Emai ของดิฉัน [email protected]

krutoiting
เขียนเมื่อ 16 Aug 2009 @ 20:47

ดีใจมากเจอบันทึกนี้แล้ว

krutoiting
เขียนเมื่อ 16 Aug 2009 @ 20:52

บ้านเมืองเรา จัดการศึกษษไม่สนองตอบความต้องการ ไม่โดนใจ

พี่ครูต้อยจึงต้องระเห็ด เร่ร่อน หาเรียนรู้แบบนอกระบบ และไร้ระเบียบ

อยู่ร่ำไป  อิอิ

 

krukhuanpit
เขียนเมื่อ 03 Dec 2009 @ 20:39

อยากได้ตัวอย่าง โครงงานอังกฤษ ไว้สอนนักเรียนเป้นแนวในการทำ thanks......

Patcharapa Pui
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 10:59

ขอรบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ ถ้าจะทำโครงงานเกี่ยวกับ Tinglish จะต้องทำยังไงบ้างคะ ช่วยนะนำด้วยนะคะ

เมล์นี้ค่ะ

[email protected]

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 02 Apr 2010 @ 06:52

ขอบคุณทุกๆๆท่านมาก โครงงานมาจากปัญหาของนักเรียน แต่อยู่ในกรอบของหลักสูตรและเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนครับ

อุทิศ
เขียนเมื่อ 20 Jun 2010 @ 14:33

ขอบคุณครับท่านอาจารย์...ส่วนตัวแล้วกำลังหาเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษพอดีเลยครับ ขอบคุณจริงๆครับ...

อุทิศ
เขียนเมื่อ 20 Jun 2010 @ 14:38

ขอบคุณครับท่านอาจารย์...ส่วนตัวแล้วกำลังหาเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษพอดีเลยครับ ขอบคุณจริงๆครับ...

คุงคู๋
เขียนเมื่อ 04 Jul 2010 @ 10:42

ได้รับมอบหมายให้สอนโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ และที่โรงเรียนมีคุณครูภาษาอังกฤษคนเดียว รบกวนขอตัวอย่างแบบเต็มของการเขียนโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษาหน่อยนะคะ เพราะรู้สึกมึนๆเริ่มไม่ถูกค่ะ

รบกวนส่งเมล์ที่ [email protected] นะคะ

ลุงรุน
เขียนเมื่อ 05 Jul 2010 @ 09:15

สวัสดีคร้าฟฟฟ อาจารย์

ลุงรุนมาเยี่ยมคร้าฟฟฟ... เมื่อวานป๋มก้อไปเรียนภาษาอังกฤษมาด้วยหละ อิอิๆๆ

Phra Anuwat
เขียนเมื่อ 09 Jul 2010 @ 22:29

ว่าง ๆ ก็จะเอาไปใช้เหมือนกัน...เจริญพร

สวัสดีคะ

แวะมาอ่านบันทึกค่ะ

ขอบคุณคะ

ลุงรุน
เขียนเมื่อ 06 Aug 2010 @ 14:21

สวัสดีครับ อาจารย์ขจิต

ลุงรุน มาเยี่ยมครับ

สุดยอดจริงๆ นะครับอาจารย์ ผู้ชมปาเข้าไปเจ็ดหมื่นกว่าแล้วครับ

ถ้าขึ้นหลักแสนเมื่อไร ต้องฉลองกันหน่อยนะคร้าฟฟฟ ...

ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่เยี่ยมเยือนบล็อค http://gotoknow.org/blog/cai-animation/288964

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 02 Sep 2010 @ 10:45

ขอบคุณทุกๆๆท่านมากครับ

วาส
เขียนเมื่อ 14 Jan 2011 @ 14:07

อยากจะขอโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพราะว่าจะนำไปสอนนักเรียน เพราะว่าตัวเองไม่เคยเรียนวิชาการทำโครงงานมาเลย ยังไงก็ขอความอนุเคราะห์ส่งมาให้ที่

[email protected]

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันอยากขอโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น จะนำไปสอนนักเรียน เพราะจะนำไปสอนนักเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ที่หลากหลายที่สำคัญยังไม่แม่นในการทำโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ ยังไงก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ส่งมาให้ที่

[email protected]

ขอขอบพระคุณค่ะ

rita pp
เขียนเมื่อ 21 May 2011 @ 11:47

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ตอนนี้ดิฉันกำลังจะส่งโครงงานภาษาอังกฤษระดับม1-3 เข้าประกวด รบกวนอาจารย์ช่วยส่งเอกสารโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำให้ด้วย ที่ [email protected] นะคะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ราตรี

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ 21 May 2011 @ 15:42

แวะมาให้ดอกไม้...ในบันทึกแรก   ของพี่ท่านดร.นะคะ

รักษาสุขภาพ และ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ

ด.ช. นพยา จันทนเสวี
IP: xxx.89.8.68
เขียนเมื่อ 09 Jan 2013 @ 17:52

ให้ความรู้เยอะมากเลยครับ ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากเลยครับ ผมรู้โครงงานภาษาอังกฤษทำแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับ


นาย คชฤทธิ์ เพชรรัตน์
IP: xxx.77.234.180
เขียนเมื่อ 30 Jan 2013 @ 10:48

ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หน่อยครับตอนนี้ อาจารย์ที่โรงเรียนผมสั่งดครงงานภาษาอังกฤษต้องส่งภายในวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นี้ ผมยังไม่รูเลยว่าจะทำโครงงานเรื่องอะไรดีถ้าไม่ทำผมคงไม่จบ ม6แน่เลยช่วยแนะนำโครงงานภาาาอังกฤษให้ผม ด้วยนะครับ ขอความกรุณาด้วยครับ

ปฐมวรรณ
IP: xxx.55.3.169
เขียนเมื่อ 21 Jun 2013 @ 17:17

วันนี้วันเกิดผักบุ้งค่ะ

สุทธิลกษณ์
IP: xxx.8.253.52
เขียนเมื่อ 24 Dec 2013 @ 21:20

เป็น อ. ใช่ไหมคะ หนูอยู่ป.6 ช่วยหนูทำโครงงาน อังกฤษ เรื่อง จังหวักที่น่าไปเที่ยวที่ภาคเหนือ ช่วยหนูหน่อยนะคะ อ. หนูอยาได้รายงานนี้มาก ให้ครบ 5 บท เรียงตามลำดับ [email protected]

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น