เนื่องจากสำนักบริหารงาน กศน. กำหนดให้นักศึกษา การศึกษาพ้ืนฐาน กศน. ได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ก่อนจบหลักสูตร ม. ปลาย  แต่ในอำเภอห่างไกลต่างจังหวัดหาที่เรียนคอมยากมากและค่าเล่าเรียนสูง  ศบอ.จึงต้องหาวิธีการให้นักศึกษา กศน.เรียนโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย  จึงขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง น้ำไปปรับปรุง ให้เรียนต่อเนื่องจากการเรียนพิมดีด  เริ่มดำเนินการแลัว และจะเปิดสอนได้ในเดือน เมษายน  2549  นี้