ทำไม ? ไล่นายกฯ


                เหตุการณ์ความขัดแย้งทางความคิดของสังคมเวลานี้  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มความคิด  กลุ่มหนึ่งไล่นายกฯ  อีกกลุ่มหนึ่งเชียร์นายกฯ  นายกฯ ในที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้  นอกจากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
                ผู้เขียนคงไม่ต้องพูดถึงกลุ่มที่เชียร์นายกฯ  เพราะนายกฯ ยืนยันตลอดเวลาว่ามีอยู่ 19 ล้านคน  รวมทั้งเห็นภาพทางโทรทัศน์  ที่กลุ่มเชียร์ไปมอบดอกกุหลาบ  ที่มีคนไปสังเกตและเขียนกระแนะกระแหนว่ามาจากต่างจังหวัดหลายกลุ่ม  แต่ทำไมมอบดอกกุหลาบแดงเหมือนกับที่ขายเหมาเข่งอยู่ที่ปากคลองตลาดเหมือนกันทั้งหมด  พวกนี้ต้องเป็นพวกจ้องจับผิดแน่ๆ
                ที่น่าสนใจคือ  กลุ่มไล่นายกฯ  ที่พอจะจำแนกได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม  ได้แก่
                1.  กลุ่มที่เคยรักนายกฯ  เช่น  หลวงตามหาบัว  พลตรีจำลอง  ศรีเมือง ฯลฯ
                2.  กลุ่มที่บอกว่ารู้ทันนายกฯ  เช่น  สว.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  สว.แก้วสรร  อติโพธิ ฯลฯ
                3.  กลุ่มขาประจำนายกฯ  เช่น  คุณสนธิ  ลิ้มทองกุล  กลุ่มพันธมิตร 27 องค์กร ฯลฯ  แม้บางกลุ่ม  บางคนจะเป็นขาจร  แต่บัดนี้กลายเป็นขาประจำไปหมดแล้ว
                ด้วยความสนใจ  จึงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อมิให้เกิดความลำเอียง  โดยดูจากตัวนายกฯ ที่แสดงภาวะผู้นำปัจจุบัน  ทำให้คนเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  ตลอดจนพลังอำนาจลดลงจากเดิม  ผู้เขียนลองตั้งสมมติฐานจากคุณภาพของผู้นำ 4 มิติ  (Four  Qualities  หรือ 4 Q’ s) ได้แก่
                1.  คุณภาพแห่งปัญญา (Intelligence Quality หรือ I.Q)  หากอิงการตรวจสอบคุณภาพเข้าหาค่าคะแนนชี้บ่งระดับเชาว์ปัญญาของ I.Q. (Intelligence Quotient) จากแบบทดสอบ  สแตมฟอร์ด  บิเนท์  ที่กำหนดว่า I.Q. 90 – 109  ปานกลาง (Normal Average) 110 – 119  ค่อนข้างฉลาด (High Average)  120 – 139  ฉลาดมาก (Superior)  และ 140 ขึ้นไป  อัจฉริยะ (Very Superior)   นายกฯ จบปริญญาเอก  คะแนน I.Q. น่าจะ 140 ขึ้น  อยู่ในระดับอัจฉริยะ (Very Superior)  และบทบาทในฐานะนายกฯ 5 ปี  แสดงให้เห็นว่าท่านฉลาดระดับอัจฉริยะจริงๆ
                2.  คุณภาพแห่งสมรรถภาพ (Competency Quality  หรือ C.Q.) คือบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value)  ความเชื่อ (Believe)  อุปนิสัย (Trait) พรสวรรค์ (Gift) ฯลฯ  โดยแบ่งสมรรถภาพออกเป็น 3 ประเภท  คือ  คุณสมบัติพื้นฐาน (Core Competency) คุณสมบัติที่เหมาะกับตำแหน่ง (Role หรือ Professional Competency) และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Competency)  นายกฯ น่าจะมีครบ  หรือมีเกินกว่าทฤษฎีสมรรถภาพ (Competency Theory) กำหนด
                3.  คุณภาพแห่งอารมณ์ (Emotional Quality  หรือ E.Q.)  สามารถอิงได้กับ Emotional Quotient  หรือ E.Q.  คือความฉลาดทางอารมณ์  หรือการรู้จักบริหารอารมณ์  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนแรก  การกำกับอารมณ์ตัวเอง  ได้แก่  รู้จักอารมณ์ของตนเอง (Self Awareness)  ควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Manage Emotion) และสร้างสรรค์อารมณ์ของตนเอง (Innovate Inspiration)  ส่วนที่สอง  การบริหารอารมณ์ของผู้อื่น (Listen with head and heart)  และประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น  ตลอดจนสร้างสังคมที่เกื้อกูล (Enhance Social Skill)  เรื่อง E.Q. นี่  ถ้าไม่มีอิทธิพลจากดาวต่างๆ  เช่น  ดาวพุธบ้าง  ดาวเสาร์บ้าง  ส่งผลให้นายกฯ หลุดอารมณ์แล้ว  เชื่อว่าท่านนายกฯ มีคุณภาพแห่งอารมณ์แน่นอน 
                4.  คุณภาพแห่งธรรม (Moral Quality หรือ M.Q.)  ซึ่งรวมหลายๆ ธรรมเข้าด้วยกัน  คือ  ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และมโนธรรม  ซึ่งขยายความได้ดังนี้
                ศีลธรรม  หมายถึง  ความประพฤติที่ดี  ที่ชอบ
                คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี
                จริยธรรม  หมายถึง  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
                มโนธรรม  หมายถึง  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
                เพราะธรรม  คือ  ความเป็นจริง  ความถูกต้อง
                ผู้นำที่ได้รับการยอมรับ  และศรัทธา  จำเป็นต้องมีทั้ง 4 Q’ s  คือ I.Q (ฉลาด), C.Q. (เก่ง), E.Q. (ดี)  และ M.Q. (มีธรรม)
                กลุ่มผู้ขับไล่นายกฯ เห็นว่า  มีคำถามมากมายเกี่ยวกับ Moral Quality หรือ M.Q. ทั้งศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และมโนธรรม  ที่นายกฯ ไม่สามารถชี้แจงหรืออธิบายได้
                ได้แต่อธิบายแค่ความถูกต้องตามกติกา  จึงมีคำถามว่า  มีการสร้างกติกา  หรืออ้างกติกาเพื่อความถูกต้องและชอบธรรมเท่านั้น  ใช่หรือไม่?
                ระบบทุนนิยมนั้น  เป็นระบบแข่งขันและทำลาย  เป็นระบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก  เป็นระบบเอารัดเอาเปรียบ  และเห็นแก่ตัว  แต่ระบบนี้ก็ยิ่งใหญ่ในโลกและนับวันจะเติบโต  ผู้นำทางธุรกิจในระบบทุนนิยมจะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะและอำนาจ  เพราะอำนาจคือทุน  และทุนคืออำนาจ  ผู้อยู่ใต้อำนาจทุนจึงได้แต่จำใจยอม
                แต่ผู้นำประเทศต้องมีมาตรฐานสูงกว่าผู้นำทางธุรกิจ  หรือเจ้าของบริษัท  เพราะประเทศคือ  แผ่นดิน  ประชาชน  และอำนาจอธิปไตย
                หรือนี่คือคำตอบ  “ทำไม ?  ไล่นายกฯ”
คำสำคัญ (Tags): #four qualities#นายก#ผู้นำ
หมายเลขบันทึก: 16233เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2006 14:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 เมษายน 2012 20:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี