HR Scorecard คืออะไร

HR Scorecard

     กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่างๆให้ความสนใจกับ Tools สำหรับช่วยในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการวัดและการประเมินผลการดำเนินงานด้าน HR  นั่น คือ Tools ที่ชื่อว่า HR Scorecard  ซึ่ง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  โดยการนำของผู้อำนวยการ นายสันทัด สินธุพันธ์ประทุม และมอบหมายให้ผม นายชัชรินทร์  ชวนวัน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีทีมงานทั้งสิ้นรวม 20 คน ขณะนี้ดำเนินงานมาถึงระยะที่ 4 แล้ว คณะฯของเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายประการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน  จึงขอนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ HR Scorecard เป็นระยะๆ

       ประเด็นที่ 1 HR Scorecard คือ  การวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร  โดยใช้เทคนิค Balance Scorecard เป็นพื้นฐานในการจัดระบบ  หรืออาจกล่าวได้ว่า HR Scorecard เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ นั่นเอง

         ดังนั้น การทำความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องนี้ ผู้ทำระบบ หรือบุคลากรในองค์กร ควรจะมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย  2 ด้าน ควบคู่ไปด้วย  คือ 1. Balance Scorecard หรือ BSC และ 2.สมรรถนะ (Competency) ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า 2 เรื่องนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจ ทั้ง 2 เรื่องเป็นอย่างไร ก็จะเสนอแนวคิดในโอกาสต่อๆไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR SCORECARDความเห็น (0)