เอกสารนี้ยกเลิก โปรดใช้เอกสารใหม่ที่ 

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/80/56 ครับ

-วิภัทร