ทีมแกนนำพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ของ สพท.นบ.เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมปรึกษากันอย่างขมักเขม่น  หลังจากได้รับฟังข้อเสนอแนะและคำปรึกษาจากคุณหมอวิจารณ์ และคุณหญิง มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโดยการใช้กระบวนการ KM ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาองค์ความรู้เชิงการปฏิบัติการ "KM ไม่ลงมือทำไม่มีวันรู้ KM ไม่ทำไม่ได้" เราวางแผนกันว่าจะใช้ BLOG ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/กลุ่มงานของ สพท.นบ.เขต 1  โดยจัดระบบการให้ความรู้การใช้ BLOG และกำหนดให้ทุกโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก และเชื่อมโยงเข้าเป็นสมาชิกชุมชนเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้ได้ครบทุกโรงเรียนหลังจากนั้น ก็จัดทีมงานเป็นคุณวิศาสตร์ คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ เราจะประชุมทีมแกนนำในวันที่ 20 ก.พ. 49  เพื่อกำหนดแนวทางการจัดประชุม WORKSHOP  ครั้งที่ 2 ได้ผลอย่างไรจะเล่าให้ฟังนะคะ