วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานเรื่องการพัฒนาการเก็บสิ่งส่งตรวจของหน่วยจุลชีวะให้ถูกต้องกับตัวแทนของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทำให้ได้ ลปรร.กับบุคลากรต่างหน่วยโดยเฉพาะ คุณนุชจิเรศจาก OPD lab  ที่ได้พยายามอธิบายเรื่องงานด่านหน้าของภาควิชาให้ฟัง ก็รู้สึกทึ่งในความสามารถที่ทุกคนพยายามพัฒนางานของตัวเอง  ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ได้รับความร่วมมือในการที่จะเรียนรู้งานของหน่วยอื่นเพิ่มมากขึ้น  จนทำให้การประชุมวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยได้รับการช่วยเหลือจากทุกๆฝ่าย โดยทุกคนนึกถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ก็ขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาพยาธิและรองฝ่ายบริการที่ช่วยประสานงานให้  โดยเฉพาะหัวหน้าภาคที่อุตส่าห์สละเวลามาแนะนำการเขียนบล็อกให้ก็ขอขอบคุณในความกรุณาอีกครั้งค่ะ