ทำไมครูจึง"ไม่มีเวลาสอน"

วันนี้ครูกว่าแสนคนทั่วประเทศ กำลังทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ และได้รับเงินเดือนเพิ่ม คนละ 3,500 บาท และผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านก็กำลังทำผลงานเพื่อรับการประเมินผู้ช่วยที่มีวิทยฐานะเช่นเดียวกัน

สภาพในโรงเรียนขณะนี้ คือ หลายคนต้อง"เตรียมการ" เพื่อรับการประเมิน

"การเตรียมการ" หมายถึง เตรียมผลงานตามแบบฟอร์มการประเมินที่ระบุไว้

มีคำถามคำถามหนึ่งว่า "ปกติ" ทำอะไรอยู่

การใช้เครื่องมือ KM เข้ามาจับลักษณะการทำงาน จะเห็นได้ชัดเจนว่า "ครูขาดการจัดการที่ดี"

ทำไมครูจึงมีการจัดการน้อย??? อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องดูแลตัวเอง ระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้อย มีการแข่งขันสูงในวิถีชีวิตการทำงาน (เพราะถึงขนาดการรวบรวมผลงานนี้ก็ยังต้องมีการ "ซุ่ม" ทำเพราะกลัวเพื่นอจะมารู้ กลัวว่าใครจะทำดีกว่าตัวเอง)

วัฒนธรรมองค์กรของครู  สิ่งที่ควรจะสนใจมากที่สุด และวัดคุณภาพได้ดีที่สุด น่าจะเป็นผลผลิตที่ครูผลิตออกมา ควรดู"ความคิด" "ความรู้" "ทักษะ" ของนักเรียนว่าพวกเขามี/ไม่มีมากน้อยเพียงใด ดีกว่าการที่จะมาดูว่า"แฟ้มสะสมงาน" ของครู มีรูปการไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง

เท่าที่ฟังดูก็มีหลายที่ทำการประเมินโดยดู"นักเรียน"

แต่ที่วิทยาลัยฯ ของฉัน ท่านผู้บริหาร"สั่งการ" ว่า"ครู" ต้องมีแฟ้มผลงานให้ตรวจคนละ 4 แฟ้ม ตามรายการ และจัดแสดงผลงานตามตัวบ่งชี้ไว้ด้วยว่ามีอะไรอยู่หน้าไหน

ถ้า...มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลงานของวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเลยทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดจากการ"ร่วมกัน" ทำทั้งสิ้น แล้ว"ผลงาน" จะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างไรกัน ไม่เข้าใจเลย

มีตัวอย่างหนึ่งของเพื่อนครู ที่เขาจัดการเรียนรู้"ร่วมกัน" มีการ"บูรณาการ" ร่วมกัน ผลงานชิ้นนั้น ทำให้เขาได้ประโยชน์ร่วมกันกับเพื่อนครูทั้งกลุ่ม ครูก็ได้ เด็กก็ได้ ผลงานก็ได้ร่วมกัน ตัวอย่างนี้ทำให้ฉันสามารถชี้ให้เพื่อนครูเห็นประโยชน์ร่วมกันได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายๆ คนสามารถสร้างผลงานได้ชิ้นใหญ่กว่า และงานออกมาดีกว่าด้วย แต่...

ดังนั้น"ครู" จึงต้องเอาเวลาสอนที่เหลือก่อนสอบปลายภาค มาทำ"ผลงาน" ที่เคยทำมาในอดีต

หลายคนที่ไม่ได้มีระบบเอกสารที่ดีก็สูญเสีย"ผลงาน" ไปหลายคนเหมือนกัน

ไม่อาจโทษใครได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไร แต่ที่ชัดเจนคือระบบ"สร้างภาพ" อาจจะกลายซึมเข้าสู่กระแสเลือดของ"ครูไทย" ไปแล้วก็เป็นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)