การบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย 10 หลักการ

1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักความมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า
7. หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. หลักการบริหารจัดการ
9. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         สถาบันพระปกเกล้าทำวิจัยพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี   รายละเอียดน่าจะขอได้จากสถาบันพระปกเกล้า หรือ กพร.   ผมได้เอกสารนี้มาจาก กพร.

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49