KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 9. ผู้บริหาร

• บทบาทของผู้บริหาร ไม่ใช่เน้นบริหารกระดาษ  เอกสาร  กฎระเบียบ
• แต่เน้นบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคน   เน้นบริหารความสำเร็จเล็ก-ใหญ่ ที่จะสร้างการขับเคลื่อน สู่วิสัยทัศน์  ปณิธาน  เป้าหมาย  ขององค์กร
• เน้นการแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จน้อย-ใหญ่
• เน้นเฉลิมฉลองความสำเร็จ   และวางกุศโลบายขยายผลให้กว้างขวาง และลุ่มลึกยิ่งขึ้น
• จัดระบบการบริหาร KM    จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานประจำ    ให้เนียนอยู่ในเนื้องาน    ให้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพของงาน    ไม่ใช่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งหรืออีกโครงการหนึ่ง
• ผู้บริหารทุกระดับต้องมีบทบาทในระบบ KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน
• ผู้บริหารคอย ตรวจจับ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่หน้างาน    และนำมาตีความทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น    เพิ่มคุณค่า

วิจารณ์  พานิช