โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดเลย

 ทีมงาน NEC_KKU ( Link )ขอเลื่อนการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการ "อบรมผู้ประกอบการจังหวัดเลย" เป็นวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สงสัยประการใดติต่ดที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณพิชัย เล่งพาณิชย์ ครับ

JJ