KM ขับเคลื่อนพืชปลอดภัย

น่าจะยังมองทุกอย่างผ่านเลนส์เดิม

          ในวันที่ 2 ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานปี 2549 ( 8 กุมภาพันธ์ 49) ทีมงานของกำแพงเพชร กับทีมงานของสนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก(เพื่อนจังหวัดข้างเคียงที่เราเลือก) ได้ร่้วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางในการนำ KM ไปขับเคลื่อนโครงการพืชปลอดภัย

  • ภาพบรรยากาศในการร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงาน

    กำแพงเพชร-พิษณุโลก     ทีมงานจากส่วนกลาง

 

  • ยกร่าง KM ขับเคลื่อนพืชปลอดภัย (กำแพงเพชร/พิษณุโลก)

                                        ยกร่างแนวทาง

          วันนี้อาจเป็นบันทึกสั้น แต่จะใช้รูปภาพแทน  สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จากการสังเกตในภาพรวม ก็คือ น่าจะยังมองทุกอย่างผ่านเลนส์มองโลกเดิม ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเรียนรู้และแต่ละหน่วยก็คงต้องออกแรงมากหน่อยครับ (ผมอาจสรุปไม่ถูกต้องก็ได้นะครับ)

วีรยุทธ  สมป่า่สัก 8/02/49

 

                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)