GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

แบบสอบถาม

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ง 30282 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

***********************

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ลงในช่องว่าง หรือเติมข้อความตามความคิดเห็นหรือตรงตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย

2. อายุ ………. ปี ……….. เดือน

3. นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน......................

4. ผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับผลการเรียน……….

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. การเตรียมการสอนของครูผู้สอนมีความพร้อม

 

 

 

 

 

2. บรรยากาศในการเรียนการสอนเคร่งเครียด

 

 

 

 

 

3. มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ

 

 

 

 

 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

5. การเรียนการสอนในลักษณะนี้ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น

 

 

 

 

 

6. รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากครูคนอื่น

 

 

 

 

 

7. ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน

 

 

 

 

 

8. ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน

 

 

 

 

 

9. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน

 

 

 

 

 

10.นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลงกว่าก่อน

 

 

 

 

 

11.ทำให้นักเรียนชอบเรียนวิชานี้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

12.ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

 

 

 

 

 

13.นักเรียนน่าจะมีผลการเรียนดีขึ้น

 

 

 

 

 

14.นักเรียนต้องการให้สอนในลักษณะนี้ ในภาคเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

****************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 158636
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ดีจังค่ะ จะได้นำไปเป็นตัวอย่าง ขอชื่นชมนะคะ

ดีค่ะอาจารย์  จะได้นำไปเป็นตัวอย่างได้