โมเดลความคิด (Mental Model)

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความสามารถหลักในการเรียนรู้ก็คือ โมเดลความคิด โดยจะเป็นกรอบความคิดที่จะส่งผลต่อการรับรู้และเข้าใจ ตีความสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวของแต่ละคน โดยโมเดลที่ว่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี แต่หากมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม กรอบความคิดที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้เราปฏิเสธสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย ทำให้ไม่เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ได้ เราต้องถอยออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆ เสียก่อน เพื่อให้มองเห็นถึงสิ่งใหม่ หรือภาพใหม่ได้ง่ายขึ้น

และอย่างที่ทราบกันว่า แต่ละคนก็จะมีกรอบความคิดที่แตกต่างกันออกไป การเข้าในหรือตีความหมายในสิ่งที่ได้พบเห็นหรือข้อมูลที่ได้รับก็จะต่างกัน ดังนั้น การที่ทำให้ทุกคนได้ทราบว่ากรอบความคิดของตนเองเป็นอย่างไรก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้น และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (0)