โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียน

*****
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ KM กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเวชระเบียน” ณ ห้องรับรองคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.00-16.00 น.

          การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นเลิศ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและองค์การวิชาชีพเวชระเบียน ตลอดจนสอดคล้องการปฏิรูปด้านบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล   จำเป็นต้องใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่จะทำให้พันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการ โดยมีการใช้ความรู้เป็นฐานและอาศัยความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จ  มีการทบทวนบทบาทและประเมินผลการทำงานทางการศึกษาของหลักสูตรที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อบรรลุปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร  ทำให้มีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เป็น “ผู้นำ” ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตน สามารถนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมสาขาวิชา สร้างวัฒนธรรมของการเอื้ออาทรและแบ่งปัน (Care & Share) ความรู้ เชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกคณะ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาเวชระเบียนต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

          1.  เพื่อสร้างแนวคิดการจัดการความรู้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนสาขาวิชาเวชระเบียน
          2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือประสานเชื่อมโยงกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา
          3.  เพื่อนำผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเวชระเบียนเข้าสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาเวชระเบียน
          4. เพื่อขยายผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Community of Practices) และค้นหา Best Practice ในอนาคต

จะมีกิจกรรมการประชุม 
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
   และโรงแรมระยองบีช คอนโดเทล จังหวัดระยอง วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549

โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4  จำนวน 67 คน เข้าร่วมประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทร์ พลอยแหวนความเห็น (1)

tanoy
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 

ระยะเวลาในการเสนอความคิดเห็นน้อยมาก น่าจะเปิดให้แต่กลุ่มมีเวลามากกว่านี้นะครับ