ไม่อยากจะอวด แต่ก็อดไม่ได้จริงๆ ค่ะ คณะสหเวชศาสตร์ มีบุคลากรที่มีคุณภาพแทบทุกด้าน  แทบทุกคนก็ว่าได้  อย่างเช่น  วันนี้  คุณขวัญเรือน  แดงเรือ  เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะฯ  ได้เข้าอบรมเรื่อง ต้นแบบระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เคลื่อนที่  ทันทีที่กลับมายังคณะ ก็เขียนรายงานสรุปส่งให้คณบดีทราบทาง E-mail ว่า ได้ความรู้ ได้ข่าวคราวอะไรมาบ้าง  ดิฉันเห็นว่าดี มีประโยชน์ จึงนำมาเผยแพร่ให้ชาว Office ได้ทราบร่วมกัน

ความจริงคุณขวัญ ไม่ได้เพิ่งทำเช่นนี้เป็นหนแรก  แต่ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสไปประชุม หรืออบรมใดใดมาก็ตาม  หรือแม้แต่การสรุปโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช่จ่ายต่างๆ  ก็จะรายงานให้ทราบเป็นประจำทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน

สมัยนี้  การสื่อสารทาง E-mail มีประสิทธิภาพมาก ช่วยแหวกพรมแดนระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  ไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเลขหนังสือ  หรือการผ่านโต๊ะต่างๆ กว่าจะถึงมือ  เพียงทุกคนมี E-mail address ให้กันและกัน ก็ถึงกันได้ทุกเรื่อง

ดิฉันขอขอบคุณ คุณขวัญ อย่างเอิกเกริกหน่อยนะค่ะ บน Blog แห่งนี้

สรุปการฝึกอบรมต้นแบบระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เคลื่อนที่
วันที่  14 – 15  กุมภาพันธ์  2549
 ณ ห้อง Auditorium  Citcoms

เรียน   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
                   การอบรมบริหารจัดการครุภัณฑ์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบ Barcode และอุปกรณ์แบบพกพา (PAM) เพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการตรวจสอบ การโยกย้าย หรือการยืม – คืนครุภัณฑ์ การซ่อมครุภัณฑ์ การตรวจนับครุภัณฑ์ช่วงสิ้นปี  การโอนย้ายครุภัณฑ์  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแม่นยำในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างพัฒนาระบบ    ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว  โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละคณะได้ฝึกอบรมการใช้งานในเบื้องต้น  และทาง citcoms จะเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการและพัฒนาระบบให้ถูกต้องมาให้ทุกคณะให้ใช้กัน  ประมาณ อีก 4-5 เดือนโดยทางมหาวิทยาลัยได้ซื้อ เครื่องอ่าน Barcode  หรือ PAM แจกทุกคณะ คณะฯละ 1 ตัว  ซึ่งราคาประมาณ  สี่หมื่นเศษ ๆ นำมาใช้ในงานด้านครุภัณฑ์  เพื่อสะดวกในการทำงาน  โดยอาจจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2549 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปต้องรอเรียกประชุม และต้องรอ citcoms พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้ได้ก่อน โดยจะเริ่มพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย  ในการบริหารด้านครุภัณฑ์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       นางสาวขวัญเรือน   แดงเรือ
               นักวิชาการพัสดุ
            15  กุมภาพันธ์   2549