ตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัย

ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ของกลุ่มเพื่อนมาให้ดูเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ

บทความวิจัย

การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การวิเคราะห์และการประเมินรายงานวิจัย

แนวทางการวิเคราะห์


1.       ชื่อเรื่อง
-          สะท้อนเรื่องที่จะวิจัยชัดเจน คือ การศึกษาการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          เขียนได้อย่างกระชับ
-          มีการระบุตัวแปรที่สำคัญ คือ ตัวแปรต้น : การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          มีการระบุประชากรที่ชัดเจน คือ ผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          ไม่ได้ระบุสถานที่ที่จะศึกษา
-          ชื่อเรื่องไม่สะท้อนแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์

2.       บทคัดย่อ
-          ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ว่าเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการศึกษาในกรณีนี้ บอกเพียงว่าวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ละเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณในช่วงระยะกรเปลี่ยนผ่านระหว่างก่อนและภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหักขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          ระเบียบวิธีการศึกษา คือ แบบสอบถามภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
-          ผลการวิจัย คือ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อ สะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีการเปลี่ยนผ่านภาวะสุขภาพไปด้านทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( t = 18.82, p < .001 )
-          บทคัดย่อไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการทำวิจัย
-          บทคัดย่อมีจำนวนคำและความยาวที่เหมาะสม
-          บทคัดย่อมีความกระชับ แต่ยังไม่ชัดเจน
-          บทคัดย่อสะท้อนเรื่องที่จะศึกษาที่ชัดเจน

3.       ปัญหาการวิจัย
-          มีการเขียนปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน โดยกล่าวไว้ในส่วนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เขียนเป็นประโยชน์บอกเล่า
-          มีข้อสนับสนุนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-          บทความในปัญหาการวิจัยได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีการชี้ให้เห็นว่างานวิจัยนี้มีความเหมือนกับงานวิจัยอื่น เช่น ผลของความเจ็บปวดจะทำให้ผู้ป่วยมีความสนใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นและสร้างความผาสุกทางด้านจิตวิญญาณให้กับตนเอง
-          งานวิจัยนี้จะเติมช่องว่างของความรู้ คือ เป็นความรู้พื้นฐานอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลประกอบกับการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสตรีสามารถประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีภาวะข้อสะโพกหักได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผาสุกในชีวิตได้ต่อไป
-          มีการระบุตัวแปรที่ชัดเจน คือ
ตัวแปรต้น  : การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตัวแปรตาม : การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กล่าวว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน คือ เมื่อเกิดภาวะข้อสะโพกหักจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุสตรีและหากมีการเปลี่ยนผ่านในชีวิตที่ดีก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพด้านต่างๆดีตามด้วย
-          มีการระบุธรรมชาติของประชากรที่ศึกษา ในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาได้กล่าวว่า ภาวะข้อและสะโพกหักมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุสตรี
-          มีการมองปัญหาภายใต้บริบทของกรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม
-          ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการศึกษาปัญหานี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาล นำความรู้พื้นฐานอันจะเป็นประโยชน์ในการนำประยุกต์ใช้ในการพยาบาลประกอบกับการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือ

4.       วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-          มีความเหมาะสมกับเรื่องที่วิจัย
-          มีความชัดเจนว่าผู้วิจัยมีแผนเพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุสตรีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 79 คนได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่ามีข้อสะโพกหักและได้รับการรักษาตามอาการที่หอผู้ป่วยกระดูกหญิง โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

5.       การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-          มีการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมอย่างกว้างแต่ยังไม่ลึกซึ้ง แต่สามารถครอบคลุมตัวแปรต่างๆได้
-          มีการนำเสนอในบทนำและปัญหาการวิจัย
-          ให้ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ ช่องว่างของความรู้และบทบาทของงานวิจัยเรื่องนี้ในการขยายหรือทดสอบความรู้
-          มีการใช้ข้อมูลทั้งเชิงทฤษฎีและงานวิจัย
-          มีการกล่าวถึงแหล่งอ้างอิงสำคัญหรือข้อมูลสำคัญไว้ครบถ้วน
-          มีการเขียนเรียงความเป็นลำดับต่อเนื่อง น่าอ่านและน่าติดตาม
-          มีการเขียนเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาตนเองของผู้วิจัย
-          ไม่สะท้อนอคติของผู้วิจัย
-          ไม่มีการเขียนถึงการวิพากษ์ เปรียบเทียบ
-          มีการสรุปสถานการณ์ภาพองค์ความรู้ในหัวข้อ

6.       คำจำกัดความ
-          ไม่มีการเขียนถึงความหมายของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

7.       กรอบแนวคิดทฤษฎี
-          มีการระบุกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน
-          แนวคิดทฤษฎีสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
-          ให้ความหมายของตัวแปรที่ชัดเจน
-          สมมติฐานได้มาจากกรอบแนวคิดทฤษฎี
-          มีการระบุข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
-          การใช้แนวคิด ทฤษฎีมีความสม่ำเสมอตลอดงานวิจัย
-          ทฤษฎีที่ใช้มาจากศาสตร์ทางการพยาบาล

11.      เครื่องมือการวิจัย
-          มีการระบุเครื่องมือ โดยใช้แบบสอบถาม แหล่งที่มาผู้วิจัยสร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรม ระบุวัตถุประสงค์  เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ชัดเจน ลักษณะเครื่องมือประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 7 ข้อ, ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย 5 ข้อ, แบบสอบถามภาวะสุขภาพในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย 15 ข้อ ด้านจิตใจ 11 ข้อ ด้านสังคม 8 ข้อ ด้านจิตวิญญาณ 20 ข้อ โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
-          ไม่ได้บอกจุดแข็ง จุดอ่อนและเหตุผลของการเลือกเครื่องมือ
-          เครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา
-          เครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับตัวอย่างทุกคนเหมือนกัน
-          ได้รายงานความตรงของเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
-          ได้รายงานค่าความเชื่อมั่น โดยคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.81
-          ไม่ได้บอกวิธีการใช้เครื่องมือ

12.      วิธีการรวบรวมข้อมูล
-          เก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และในบางครั้งได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลหลัก
-          วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสมกับงานวิจัย
-          ไม่ได้ชี้แจงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมี่ชัดเจนสำหรับตัวอย่างทุกคน
-          ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากผู้วิจัยและมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี
-          ไม่ได้แสดงว่าข้อมูลรวบรวมในสถานการณ์ใด มีความกดดันไหม มีคนอื่นในขณะเก็บข้อมูลไหม

13.      การวิเคราะห์ข้อมูล
-          เลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับระดับข้อมูลประชากร
-          การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ / ทดสอบสมมติฐานครบถ้วน
-          มีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน  นำเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนา
-          ในการทดสอบสมมติฐานมีการกำหนดระดับความมีนัยสำคัญ < .001
-          การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง มีลักษณะการนำเสนอที่เหมาะสม

14.      การอภิปรายผลและการสรุป
-          มีการอภิปรายผลโดยแสดงเหตุผลของผลการวิจัยว่าทำไมการเปลี่ยนผ่านจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ
-          มีการนำผลงานวิจัยอื่น แนวคิด ทฤษฎีมาใช้ประกอบการอภิปรายผล
-          สะท้อนให้เห็นว่าผลการวิจัยเป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะภาวะสุขภาพ่างด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก
-          มีการสรุปผลการวิจัยที่ชัดเจน ตอบคำถามการวิจัย / นำเสนอผลการทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสม
-          ไม่ได้ระบุจุดอ่อน / ข้อจำกัดของการวิจัยนี้

15.      ข้อบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ
-          มีการเสนอข้อบ่งชี้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ในทางคลินิก
-          ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1.       ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ทำให้ผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะข้อสะโพกหักมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
2.       ศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุผ่านช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
3.       ศึกษาวิจัยพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

16.      เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
-          เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครอบคลุมเอกสารที่อ้างอิงในส่วนเนื้อหา
-          เขียนรูปแบบที่กำหนดของแบบอ้างอิง

17.      อื่นๆ
-          เขียนกระชับ ชัดเจน เป็นระบบ เขียนถูกตามหลักภาษา  รูปประโยค วรรคตอน และเขียนเชิงวิชาการ
-          ตีพิมพ์วารสารเป็นที่ยอมรับ
-          ผู้วิจัยเป็นผู้มีความรู้  ประสบการณ์ในเรื่องที่วิจัย
แนวทางการประเมินรายงานวิจัย
1.       คำถามการวิจัย
-          ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน ไม่มีการะบุตัวแปรที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ 
-          คำถามการวิจัย  คือ  การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างไร
-          ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ  การเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตัวแปรตาม คือ  การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          ประชากรที่ศึกษา ระบุไว้ชัดเจน คือ  ผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
-          งานวิจัยสามารถตอบคำถามการวิจัยครบถ้วน
2.       ผู้ให้ข้อมูล
-          มีการระบุลักษณะและวิธีการได้มาของผู้ให้ข้อมูลแต่ไม่ชัดเจน  ควรระบุวิธีการเก็บข้อมูลที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ชัดเจนกว่านี้
-          จำนวนประชากรของผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าเพราะไม่ทราบจำนวนประชากรทั้งหมด ควรระบุให้ชัดเจนเพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าควรมีกลุ่มตัวอย่างเท่าไร
3.       การวิเคราะห์ข้อมูล
-          กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
-          ไม่ได้ระบุรายละเอียดการบันทึกลงรหัสข้อมูล
-          แก่นเนื้อหาสัมพันธ์กับข้อมูลสนับสนุน
4.       การประเมินการยืนยันผลการวิจัย
-          ความเชื่อถือได้ ไม่ได้ระบุว่าผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบผลการวิจัยสะท้อนประสบการณ์ที่แท้จริงหรือไม่
-          การตรวจสอบ ไม่ทราบว่ามีผู้ติดตามในการเก็บข้อมูลหรือไม่
-          ไม่ได้กล่าวว่ามีการนำไปอ้างอิง / สอดคล้องผลการวิจัยในสถานการณือื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#วิจัยและพัฒนา#โรงพยาบาลเกาะช้าง#วิจัยทางการพยาบาล#พย.615#พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#ศราวุธ อยู่เกษม#ตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัย

หมายเลขบันทึก: 15626, เขียน: 15 Feb 2006 @ 21:56 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.13
เขียนเมื่อ 
การวิเคราะห์งานวิจัยมีประโยชน์ในการนำไปใช้และพิจารณาว่าเหมาะสมกับบริบทของเราหรือไม่ครับ คุณศราวุธฝึกวิเคราะห์งานวิจัยบ่อยๆนะครับ ตอนทำ thesis จะช่วยตอบคำถามช่วงที่สอบ thesis ได้ครับ
Mr_jod
IP: xxx.139.204.154
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณพี่มากนะครับ
กรุณา
IP: xxx.25.231.117
เขียนเมื่อ 
เป็น Knowledge sharing ที่ดีมากค่ะ
จินตนา โพธิ์ชัย
IP: xxx.49.121.81
เขียนเมื่อ 

กำลังหาแนวทางในการวิเคราะห์งานวิจัย ขอบคุณคะ

  • ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ

แสวง เชยโพธิ์
IP: xxx.26.89.118
เขียนเมื่อ 

นับว่าเป็นวิทยาทานมากครับ ผมกำลังต้องการตัวอย่างอยู่พอดี ขอคุณมากครับ ขอให้ท่านมีความสุขนะครับ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาศึกษาครับ

IP: xxx.164.221.110
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กำลังหาพอดี

ธิวาภรณ์ ไตรทอง
IP: xxx.42.112.227
เขียนเมื่อ 

เพิ่มจะเรียกวิจัยในการพยาบาล

ตอนนี้เหมือนยังหาเข็มในมหาสมุทร

งงมากเลย

แล้วอาจารย์ก็ให้วิจารณ์

วิจารณ์ไม่เป็นเลยอ่ะ

งงมากมาก

ถึงอ่านแล้วก็ยังงงอยู่ค่ะ

ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.64.31.4
เขียนเมื่อ 

วิจารณ์งานวิจัย กับวิจารณ์วิทยานิพนธ์ เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ การวิจารณ์ใช้หลักเดียวกันได้หรือไม่ เพิ่งเริ่มเรียนเทอม 1/53

เริ่มไม่ถูกเหมือนกัน ช่วยแนะนำจุดเริ่มต้นให้ด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.26.252.29
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกับสิ่งดีๆที่คุณเขียนค่ะ....ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค่ะ

pure
IP: xxx.12.74.161
เขียนเมื่อ 

กำลังหาแนวทางในการวิเคราะห์งานวิจัย ขอบคุณคะ....ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค่ะ

กำลังต้องการตัวอย่างอยู่พอดี ขอคุณมากครับ ขอให้ท่านมีความสุขนะครับ