กระบวนการหลักของการให้บริการสุขภาพ

การมองกระบวนการบริการได้ จะทำให้การประกันคุณภาพในแต่ละขั้นตอนทำได้ดีขึ้น

            ในสถานบริการสุขภาพต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาล หากจะทำการวิเคราะห์ถึงกระบวนการที่แท้จริง (Core process) แล้ว จะพบว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ
            1. การรับ  มีการระบุสิทธิ  การจัดทำทะเบียนประวัติ  การส่งไปยังจุดบริการต่างๆ  
            2. การประเมิน  แยกกลุ่มว่าเป็นกลุ่มปกติหรือกลุ่มป่วย ที่มีความเร่งด่วนปกติ ฉุกเฉินหรือวิกฤติ  
            3. การดูแล  ที่มีตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 
            4. การจำหน่าย  ในลักษณะของการให้กลับบ้านได้หรือต้องส่งไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น

             5. การติดตาม มีทั้งการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชน  การติดตามให้กลับมารักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลหรือการติดตามในรายที่ส่งไปรักษาต่อที่อื่น

             หากต้องการให้ได้บริการหรือผลงานที่มีคุณภาพ จึงต้องจัดการให้กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ได้มาตรฐาน จึงจะส่งผลงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)