เรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริก (ต่อ)

  หลังจากที่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลแม่พริกไปแล้ว ในวันนี้ยังคงเป็นเนื้อหาต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลมาอย่างสังเขป มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

    1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

     1.1มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน มี คุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงกัน

     1.2สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค สา ธารณูปการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

       1.3ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

   2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

       ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

      2.1มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดยให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และทักษะฝีมือ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

    2.2ส่งเสริมการพัฒนาในรูปพหุภาคี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และบริการสวัสดิการในชุมชน

      2.3ครอบครัวและชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ และนำไปสู่สังคมที่สงบ

    2.4รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติดทุกชนิด

      2.5อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน

      2.6ส่งเสริมสวัสดิการของสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอภาค และเป็นธรรมในการดูแลสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดยาเสพติด และ โรคติดต่อต่างๆ

      2.7ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม เพื่อดำเนินการทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น ป้องกันปราบปรามยาเสพติด อบายมุข เป็นต้น

      2.8ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เกิดความรัก เอื้ออาทรต่อกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะประชาสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม หลัก คำสอนทางศาสนา เป็นต้น

      2.9ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

      2.10ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

      2.11สนับสนุน และส่งเสริมอุปกรณ์ เครื่องมือ การเรียนการสอนที่ทันสมัย และบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

     2.12ส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดศิลปะพื้นบ้าน

    2.13ส่งเสริมให้มีแหล่งภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมของชุมชน

      2.14พัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ ให้สังคมตระหนักในสิทธิของการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภายใต้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนมีหลักประกันด้าน สุขภาพแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

     2.15ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชน ให้รู้จักส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคง่ายๆ และดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน

   3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

    3.1มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่อยู่ในอิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

      3.2ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากทุกฝ่าย

   3.3ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นสำคัญ

     3.4การบริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

     3.5ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย

    3.6พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     3.7เน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการ บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหาร และบริการประชาชน

   4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าเที่ยว

     ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

    4.1มุ่งพัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าเที่ยว ชุมชนมีส่วนร่วมใน การรักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต

      4.2ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ประชาคม มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำกับ ติดตามดูแลการใช้มาตรการทางกฎหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)