เรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริก (ต่อ)

    ยังคงเป็นเรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริกอย่างต่อเนื่องค่ะ ในวันที่ผ่านๆมาผู้วิจัยได้นำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แนวทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล กลุ่มจังหวัด จังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 การศึกษาข้อมูล เหล่านี้จะทำให้เราทราบแนวทาง ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการทำงานของท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เนื่องจากในการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการทำงานต่างๆนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ยึดแนวทางตามนโยบายใหญ่อีกที ในกรณีของเทศบาลตำบลแม่พริกก็เช่นกัน จากการศึกษา พบว่า วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการทำงานในด้านต่างๆนั้น ยังคงยึดตาม แนวทางของรัฐบาล และจังหวัดเป็นหลัก เพียงแต่ในการวางกรอบต่างๆจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่พริก

   เทศบาลตำบลแม่พริกได้นำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่9 (พ.ศ.2545-2549) รวมทั้งของจังหวัด มาจารณาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและศักยภาพของอำเภอ นำมาสู่การกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในแต่ละด้าน ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนา

    สำหรับวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่พริกประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

   1.วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง

     1.1จะมุ่งให้เป็นการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเมืองที่ประชาชนมีความรู้จริง และมีส่วนร่วมทุกระดับด้วยความบริสุทธิ์ใจ

     1.2นักการเมือง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง สมาชิกพรรค หรือกลุ่มการเมือง ตลอดจนข้าราชการทุกฝ่ายจะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเมือง การปกครอง และเล่น การเมืองตามกติกาประชาธิปไตย

     1.3ระบบการบริหารการปกครอง การเมืองโปร่งใส ตรวจสอบได้

     1.4มุ่งให้ท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป

    1.5ส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ในรูปของการประชาคมในหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และประชาคมอำเภอ โดยมีการสืบทอดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

   2.วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ

    2.1เน้นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง และพึ่งตนเอง

        2.2การเกษตรมุ่งเน้นเป็นการเกษตรแบบพอเพียง มีการรวมกลุ่มจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน

      2.3ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกื้อกูลเศรษฐกิจ     ชุมชน โดยเฉพาะด้านการตลาด การจำหน่าย

       2.4ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายและแหล่งเงินทุน

    3.วิสัยทัศน์ด้านสังคม

     3.1ด้านสาธารณสุข เน้นสวัสดิการและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั่ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      3.2ด้านการศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ให้ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างยั่งยืนปกติสุข และเกื้อหนุนกัน มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

     3.3ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริม สืบทอดอนุรักษ์จารีตและประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา โดยทำความดี เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่โลภ มีความสันโดษ และการให้ทาน มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เยาวชน คนหนุ่มสาวในวัยศึกษา

     3.4การรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้นปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ปราศจากโจรขโมย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาอย่างเคร่งครัด

    3.5สวัสดิการสังคม มุ่งให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสรร การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึง เสมอภาค

    4.วิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     4.1ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความเขียวขจี น่าท่องเที่ยว มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกัน อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

       4.2ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ประชาชนมีจิตสำนึก มีความตระหนัก และร่วมกันรับผิดชอบ

       4.3ส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และมลภาวะโดยชุมชน เพื่อชุมชน ในลักษณะการมีส่วนร่วม

        4.4ส่งเสริมระบบนิเวศวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)