การพัฒนาอันต่อเนื่องปี2549
•อบรมวิชาการเบาหวาน 2006 เชิงKM รพ. – PCU                  13 มค.2549
•ค่ายเบาหวานแบบค้างคืนครั้งที่ 1 แกนนำเบาหวาน-เจ้าหน้าที่ PCU
แผนเชิงรุกในชุมชน  ระบบส่งต่อ                                       .. 2-3 กพ.2549
•เบาหวานในชุมชนและติดตามผลการเข้าค่าย                         --มีค.-เมย 2549
•การส่งเจ้าหน้าที่อบรมเรื่องการดูแลเท้า การทำรองเท้า               15-17มีค 49
•ประชุมระบบการดูแลเบาหวานผลงานปัญหาในรพ.รอบ3เดือน       มีค49
•การรับการดูงาน รพ. เขมราฐ อุบลราชธานี                               3 กพ.49