ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning )

E-Learning

    

ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning )

                        ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นมาก    กลุ่มโรคเอดส์  วัณโรค  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  ได้จัดทำโครงการ " ศึกษาและพัฒนารูปแบบการรักษาโรคเฉพาะทางในศูนย์สาธิต "  ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะมีการจัดทำระบบ E - Learning  ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องโรคได้ง่าย ๆ และมีคุณสมบัติในการนำเสนอบทเรียนที่มีการแบ่งหน้าจออย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งมีแบบทดสอบบทเรียนในโรคนั้นๆ ด้วย  
 
 ปัจจุบันเปิดให้ศึกษา 8 วิชาคือ

* โรคเอดส์เบื้องต้น
* โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เบื้องต้น
* การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ( สูตรดื้อยา )
* วัณโรคเบื้องต้น
* การตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้านห้องปฏิบัติการ
* การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ( MDR-TB )
* โรคเรื้อนเบื้องต้น
* มาตรฐานระบบข้อมูล P.S.O.1101

    หากท่านสามารถทำแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ ของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ในรายวิชานั้น ๆ ทางสำนักงานโครงการ ฯ จะทำการออกประกาศนียบัตรรับรองให้ท่าน แล้วจะแจ้ง
ให้ท่านทราบทาง E - mail ที่ลงทะเบียนไว้ต่อไป


ดูรายละเอียดที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/group/aidstb/elearning/ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (0)