คุณภาพเกิดจากอะไร

คุณภาพเกิดจาก 2 รู้และ 1 มุ่งมั่น
                อาจารย์ชูชาติ วิรเศรณี ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพ มิได้เกิดขึ้นเองตามยถากรรมแต่เกิดจากการกระทำอันชาญฉลาด
               ในขณะที่ John Ruskin  ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “Quality is never an accident , it is always the result   of intelligent effort”
                ผมก็มาตีความเอาว่าคำว่าเกิดจากการกระทำอันชาญฉลาดหรือIntelligent effort ก็คือการใช้ปัญญา ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือความรู้ที่ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติ โดยเกิดจากความรู้+ประสบการณ์
                อาจารย์ชูชาติ วิรเศรณี ได้บอกถึงที่มาของคุณภาพไว้ง่ายๆว่า คุณภาพเกิดจาก 2 รู้ 1 มุ่งมั่นโดยผมตีความว่าคือรู้ ก็คือCompetencyหรือปัญญาและมุ่งมั่นก็คือCommitmentหรือสมาธิ แสดงว่าคนจะทำคุณภาพได้ต้องรู้และเต็มใจทำด้วย จึงจะสำเร็จ โดยต้อง
     1. รู้คุณภาพที่จะต้องทำให้ปรากฎ(คุณภาพคืออะไร มีลักษณะอย่างไร)
     2. รู้วิธีที่จะทำให้ปรากฎคุณภาพ
                2.1 รู้วิธีปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ (Intrinsic Technology) สำหรับผู้ปฏิบัติต้องรู้วิธีทำงานในหน้าที่หลักของตนเองว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผลดีต่อลูกค้า จะเรียกว่ามี Functional Competency ก็น่าจะได้
                2.2 รู้วิธีบริหารงานให้เกิดคุณภาพ (Generic Technology) สำหรับผู้บริหารจะต้องรู้และสามารถบริหารจัดการให้เอื้อต่อการทำงานหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานได้ง่าย ได้สะดวก จะได้เอื้อต่อการเกิดผลงานที่มีคุณภาพได้ จะเรียกได้ว่ามี Role Competency ก็น่าจะได้
      3.  มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง ภาษาพุทธจะเรียกว่ามีสมาธิ โดยสมาธิไม่ได้เกิดขณะปลีกวิเวกหรือลาพักร้อนไปอยู่ตามวัดตามป่า แต่สมาธิที่แท้จริงเกิดขณะทำงาน เมื่อใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำ ที่เรารับผิดชอบก็เกิดสมาธิแล้ว หรือภาษาHAเรียกว่าได้ใจ
                รวมความแล้ว เก่ง(ฉลาด)หรือรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องเต็มใจทำ อยากทำด้วย จึงจะเกิดผลงานที่มีคุณภาพได้ เมื่อมาเปรียบเทียบกับสมการ
               Intellectual Capital = Competency X Commitment
                ก็จะพบว่า สินทรัพย์ทางปัญญาหรือความฉลาดขององค์การก็จะเกิดจากการมี 2 รู้ + 1 มุ่งมั่นนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)