การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบคลังฯ

รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนา ผศ.ดร.อารมย์ เป็นประธานในการประชุม KKU_KM เพื่อเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องระบบคลังฯโดยจะใช้การจัดการความรู้เพื่อเคลื่อนยุทธศาสตร์

ทีมงานจะ "ลปรร เพื่อทำแผน ๑๓ แบบฟอร์มเพื่อส่งไปยัง ก.พ.ร โดยทีม งานคลังฯ เลขานุการคณะ และ ตัวแทนหน่วยงาน ผศ.ดร.พัชรี จะเป็นแม่งานนี้เพื่อให้ "แผนลุล่วงไปได้ด้วยดี

บรรยากาศของการ ปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม SME วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

นอกจากเลือกยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทีมงานได้นำเสนอท่านที่จะไป "F2F ที่บริษัทโตโยต้า ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙" โดยจะเดินทางในวันที่ ๙ มีนาคม  และกลับวันเสาร์ที่ ๑๑มีนาคม งานนี้ คุณเอื้องฟ้าจะเป็นผู้ประสานงานครับ

JJ